Informace o Studentské grantové soutěži OP VVV projektu IGRÁČEK MENDELU

 

 

 

Interní grantová schémata Mendelovy univerzity v Brně

Popis projektu

Název projektu: Interní grantová schémata Mendelovy univerzity v Brně
Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016670
Termín řešení projektu: 1. 7. 2020 –30. 06. 2023
Kontaktní osoba:  Ing. Veronika Mlejnková, Ph.D.

Dotační titul

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název výzvy: Výzva pro Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ v prioritní ose 2 OP
Číslo výzvy: 02_19_073

Realizační tým

 • prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. – Koordinátor projektu
 • Ing. Veronika Mlejnková, Ph.D. – Projektová manažerka
 • Eva Jamborová – Finanční manažerka projektu

 

Anotace

Primárním cílem projektu Interní grantová schémata Mendelovy univerzity v Brně je zvýšení kvality výuky spojené s výzkumem v rámci doktorských studijních programů a to prostřednictvím grantového schématu, který bude financovat dvouleté týmové projekty doktorandů. Dílčím cílem projektu je tvorba a pilotní ověření vzdělávacích nástrojů pro doktorské studenty ve vazbě na rozvoj průřezových dovedností potřebných k úspěšnému profesnímu uplatnění ve vědě a výzkumu.

 

Klíčové aktivity

 • KA1 – Řízení projektu
 • KA2 – Studentská grantová soutěž - zvyšování kvality grantových schémat
 • KA2 – Vzdělávací nástroje pro doktorské studenty – průřezová témata
 • KA3 – Studentská grantová soutěž – implementace doktorských výzkumných programů

 

Monitorovací indikátory

 • Počet studentů výzkumně zaměřených studijních programů a Ph.D. studentů, kteří se zúčastnili stáže - 50
 • Počet organizací, jejichž pracovníci zvýšili svou kvalifikaci ve VaV, jeho řízení a oblastech souvisejících - 1
 • Počet nových produktů modernizujících systémy strategického řízení ve výzkumných organizacích - 7
 • Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků - 5
 • Počet Ph.D. studentů, kteří absolvovali vzdělávací aktivity podpořené z OP VVV - 25
 • Celkový počet účastníků – 50

                              Projekt Interní grantová schémata Mendelovy univerzity v Brně je spolufinancován Evropskou unií