Centrum experimentální biologie rostlin

Centrum EXBIOPopis projektu

Název projektu: Centrum experimentální biologie rostlin
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000738
Termín řešení projektu: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2023

Realizátor projektu: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
Kontaktní osoba za Mendelovu univerzitu: prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.

Dotační titul

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název výzvy:  Excelentní výzkum
Číslo výzvy: 02_16_019

Realizační tým za Mendelovu univerzitu

 • prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.
 • Mgr. Šárka Koukalová– Projektová manažerka

Anotace

Cílem projektu je rozšíření výzkumné kapacity žadatele a 2 partnerů v oblasti experimentální biologie rostlin. Náplní projektu je objasnit mechanismy, jimiž rostliny reagují na vlivy vnějšího prostředí, zahrnující jak abiotické, tak biotické stresy a jejich kombinace. Šíře přístupů (od buněčné úrovně až po vývoj plodů) a metodik (transkriptomika, proteomika, hormonomika, těkavé látky) umožní získat komplexní obraz dynamické odezvy rostlin na vnější prostředí.

Klíčové aktivity

 • KA1: Podpora výzkumu - centrum excelence
 • KA2: Dobudování, rekonstrukce či upgrade infrastruktury
 • KA3: Rozvoj výzkumných týmů
 • KA4: Rozvoj internacionalizace
 • KA5: Řízení projektu

Monitorovací indikátory

 • Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech (FTE) 7
 • Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách (FTE) – 176
 • Počet účastí podpořených výzkumných týmů realizovaných v programech mezinárodní spolupráce (účasti) 1
 • Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty (publikace) 153
 • Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty (publikace) - 79
 • Mezinárodní patentové přihlášky (PCT) vytvořené podpořenými subjekty - 3
 • Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excelence - 3

 

Projekt Centrum experimentální biologie rostlin je spolufinancován Evropskou unií