Rozvoj kapacit pro oblast výzkumu a vývoje na Mendelově univerzitě v Brně

Popis projektu

Název projektu: Rozvoj kapacit pro oblast výzkumu a vývoje na Mendelově univerzitě v Brně
Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006175
Termín řešení projektu: 1. 3. 2018 – 28.2. 2022
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.

Dotační titul

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název výzvy: Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj v prioritní ose 2 OP
Číslo výzvy: 02_16_028

Realizační tým

  • Prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. – Koordinátor projektu
  • Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D. – Projektová manažerka

Anotace

Mendelova univerzita v Brně (MENDELU) se dlouhodobě profiluje jako výzkumná univerzita. Prostřednictvím projektových aktivit se MENDELU chce zaměřit na rozvoj vnitřního prostředí VaV, zavést systém řízení lidských zdrojů ve VaV, chce přistoupit k jasnému označení výzkumných priorit instituce. Také by mělo být zavedeno pravidelné hodnocení kvality výzkumu na úrovni fakult i jednotlivých pracovišť. Podle provedených analýz instituce je třeba zvýšit otevřenost mezinárodnímu prostředí VaV univerzity.

Jedním z cílů projektu bude realizace dílčích kroků vedoucích k získání a udržení mezinárodního ocenění HR Award, zpracování Strategie řízení lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky a zpracování Strategie výzkumu a vývoje na MENDELU. MENDELU bude usilovat o získání ocenění jednotně za celou instituci, bez rozlišení součástí univerzity na jednotlivé fakulty.

Klíčové aktivity

KA1: Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění HR Award

KA2: Řízení projektu

KA3: Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace

KA4: Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Monitorovací indikátory

  • Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků – 100
  • Počet podpořených administrativních a technických pracovníků ve VaV - 48
  • Počet organizací, jejichž pracovníci zvýšili svou kvalifikaci ve VaV, jeho řízení a oblastech souvisejících – 1
  • Počet výzkumných organizací s modernizovaným systémem strategického řízení – 1
  • Počet nových produktů modernizujících systémy strategického řízení ve výzkumných organizacích – 3
  • Celkový počet účastníků – 88
  • Počet uspořádaných jednorázových akcí - 8

 

Projekt Rozvoj kapacit pro oblast výzkumu a vývoje na Mendelově univerzitě v Brně je spolufinancován Evropskou unií