Výzkumné centrum pro studium patogenů z rodu Phytophthora

Popis projektu

Název projektu: Výzkumné centrum pro studium patogenů z rodu Phytophthora
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000453
Termín řešení projektu: 1. 12. 2016 – 31. 10. 2022
Kontaktní osoba: prof. Dr. Ing. Libor Jankovský

Dotační titul

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název výzvy: Podpora excelentních výzkumných týmů
Číslo výzvy: 02_15_003

Realizační tým

 • Dr. Thomas Jung – Klíčový zahraniční vědecký pracovník
 • Dr. Yilmaz Balci -  Excellent Senior Researcher
 • Dr. Marília Horta Jung – Excellent Senior Researcher
 • Doc. RNDr. Mgr. Michal Tomšovský, Ph.D. – Excellent Senior Researcher
 • Dr. Leticia Botella Sánchez – Excellent Senior Researcher

Anotace

Cílem projektu je vybudovat internacionalizovaný excelentní výzkumný tým zaměřený na výzkum patogenů rodu Phytophthora (Chromalveolata, Heterocontophyta, Oomycetes) na dřevinách.  Choroby z rodu Phytophthora způsobují celosvětově více než 66 % chorob kořenového vlášení a více než 90 % chorob kořenového krčku u dřevin. Internacionalizovaný výzkumný tým bude tvořit absolutní světovou špičku výzkumu v této problematice za  využití infrastruktury výzkumného prostředí Brna ve  spolupráci se špičkovými  pracovišti v zahraničí. Řešením projektu bude prohloubeno poznání globální diverzity rodu, jeho evoluční historie, mechanismů mezidruhového křížení a faktorů adaptability stejně jako molekulárních mechanismů, které ovlivňují odolnost a náchylnost dřevin vůči poškození. Získané unikátní poznatky budou následně použity pro řešení ochrany a obrany a zamezení šíření těchto patogenů v rámci přírodních ekosystémů. Výstupy budou poskytnuty subjektům v aplikační sféře zabývajících se pěstováním a distribucí dřevin.

Klíčové aktivity

 • Modernizace infrastruktury VaV centra MENDELU v oblasti výzkumu chorob dřevin
 • Vědecká excelence
 • Mezinárodní spolupráce
 • Řízení projektu

Předpokládané výstupy

 • Recenzovaný odborný článek v impaktovém časopise – 36
 • Strategická partnerství s excelentními zahraničními týmy - 12
 • Zapojení do mezinárodních sítí a platforem - 3
 • Vytvořené znalostní aliance - 3
 • Počet zahraničních pracovníků s pracovním poměrem - 8
 • Uspořádání mezinárodní konference - 1
 • Uspořádané letní školy - 2
 • Praktické workshopy a semináře pro partnery z aplikační sféry – 7

Monitorovací indikátory

 • Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech – 9FTE
 • Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách – 88,78 FTE
 • Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur či center excelence – 1
 • Odborné publikace vytvořené vytvořené podpořenými subjekty – 36
 • Počet účastí podpořených výzkumných týmů realizovaných v programech mezinárodní spolupráce - 3

Projekt Výzkumné centrum pro studium patogenů z rodu Phytophthora je spolufinancován Evropskou unií