20. 11. 2020

 

Řešení přesunů finančních prostředků ve vašich projektech může být stresující. Proto zde najdete všechny potřebné informace k hlavním soutežím  ;)

 

GAČR

Opatření pro projekty realizované v roce 2020 z důvodu Covid-19.

Opatření bylo více, ale nejvíc řešené otázky a postupy.

Z důvodu Covid-19 je možné bez žádosti o změnu (níže zmiňuji nejvíce řešené případy, další opatření viz níže):

-        Přesuny mezi položkami základní sazby do výše 100.000 Kč (tuto skutečnost pospat do dílčí zprávy).

-        Změny v týmu odborných spolupracovníků zahrnující změnu souhrnné pracovní kapacity (úvazku) týmu nejvýše do 35 % ve smlouvě schválené souhrnné pracovní kapacity (úvazku) týmu, včetně změny úvazku řešitele, resp. spoluřešitele (tuto skutečnost pospat do dílčí zprávy).

-        Možnost čerpání nespotřebované účelové podpory v dalších letech řešení, a to v neomezené výši (tuto skutečnost popsat do dílčí zprávy).

TAČR

Přesuny a převody prostředků jsou stejné jako jiné roky řešení, tzn. že TAČR nevydal žádná opatření z důvodu Covid-19.

Každý projekt je vázán na Všeobecné podmínky, které se mohou lišit v návaznosti na rok získání projektu.

Projekty, které se řídí podle Všeobecných podmínek verze 5 a 6nemusí žádat o změnu a mohou si bez schválení TA ČR přesunout prostředky do dalšího roku, a to v jakékoliv výši. To se nevztahuje na projekty z programu Trend a na projekty dle Všeobecných podmínek verze 4, kde bylo nutné do 30. 10. o přesun finančních prostředků požádat žádostí o změnu, jinak je nutné nevyčerpanou podporu bohužel vrátit. 

 

NAZV

Přesuny a převody prostředků jsou stejné jako jiné roky řešení, tzn. že NAZV nevydala žádná opatření z důvodu Covid-19.

Každý projekt je vázán na Všeobecné podmínky, které se mohou lišit v návaznosti na rok získání projektu.

Smlouva (čl. 13) umožňuje přesuny mezi nákladovými položkami do výše 30 000 Kč (QK17*) respektive 50 000 Kč (QK18*, QK19*) bez žádosti o změnu (avšak maximálně do 20 % z celkově uznaných nákladů). Nad tuto částku je třeba o přesun žádat. V případě, že přesun nebyl schválen, nelze náklady nad danou částku uznat. Jedná se o změnu (+/-) konkrétní nákladové položky o 30 000/50 000 Kč nezávisle na tom, z kolika nákladových položek byly náklady přesunuty.

Osobní náklady nelze navyšovat z jiných položek.

 

Oznamování změn výše úvazků a změn v řešitelském týmu od roku 2020 není třeba oznamovat poskytovateli v průběhu roku změny ve výši úvazků a změny v řešitelském týmu. Všechny tyto změny musí být popsány ve zprávách projektu za uplynulý rok. Tato změna se netýká povinnosti žádat o změnu úvazku hlavního řešitele projektu, kterou musí schválit poskytovatel.

Možnost převést finanční prostředky do dalšího roku je možné maximálně 5% ve FÚUP, ostatní nevyčerpané prostředky spadnou do vratky. Taktéž ostatní příjemci, kteří nemají možnost tvorby FÚUP, veškeré nedočerpané prostředky musí vrátit.

 

Ráda bych ještě upozornila, že v případě, že projekt měl plánované aktivity, které byly tento rok splněny a finanční prostředky s tím spojené se plánují přesunout, můžou pak působit v očích kontrolních orgánů jako úspora finančních prostředků (s předpokladem vrácení na konci projektu). Proto prosím řešitelé, aby přesuny v průběžných zprávách byly psány s dostatečným zdůvodněním.

V neposlední řadě bych ráda upozornila, že výše nepřímých nákladů v daném roce se odvíjí od skutečného čerpání v témže roce.

 

 

GAČR

Opatření z důvodu Covid-19

 

 

Přesuny mezi položkami

Přesuny mezi položkami základní sazby do výše 100.000 Kč

Tuto skutečnost popsat do dílčí zprávy.

(přesuny byly účelné, hospodárné, efektivní a došlo k nim v souvislosti s řešením situace vzniklé vyhlášením nouzového stavu)

Pracovní kapacita

Změny v týmu odborných spolupracovníků zahrnující změnu souhrnné pracovní kapacity (úvazku) týmu nejvýše do 35 % ve smlouvě schválené souhrnné pracovní kapacity (úvazku) týmu, včetně změny úvazku řešitele, resp. spoluřešitele

Tuto skutečnost popsat do dílčí zprávy

(přesuny byly účelné, hospodárné, efektivní a došlo k nim v souvislosti s řešením situace vzniklé vyhlášením nouzového stavu)

Přesun nespotřebovaných finančních prostředků

Možnost čerpání nespotřebované účelové podpory v dalších letech řešení, a to v neomezené výši

Tuto skutečnost popsat do dílčí zprávy

(přesuny byly účelné, hospodárné, efektivní a došlo k nim v souvislosti s řešením situace vzniklé vyhlášením nouzového stavu)

Investice

V případě pořízení dříve neschváleného dlouhodobého majetku je třeba před pořízením požádat GA ČR o schválení zamýšlené investice

Požádat GAČR formou žádosti o změnu.

Prodloužení projektu

Pokud není možné na projektu pracovat podle schváleného plánu v souvislosti s COVID-19, může příjemce požádat o prodloužení doby řešení projektu o šest měsíců.

Požádat GAČR formou žádosti o změnu.

Cestovní náklady

Při cestě do zahraničí z důvodu řešení grantového projektu lze zahrnout mezi způsobilé náklady povinné testy na COVID-19.

Tuto skutečnost popsat do dílčí zprávy.

(přesuny byly účelné, hospodárné, efektivní a došlo k nim v souvislosti s řešením situace vzniklé vyhlášením nouzového stavu)

Do způsobilých nákladů hrazených z grantových prostředků lze do konce roku 2020 zahrnout

-        poplatky za zrušené či neuskutečněné konference, cestovní náklady na konference (storno) nebo již zaplacené a stornované pracovní pobyty v zahraničí (až 100 %)

-        náklady na služby telekomunikací, náklady na pořízení, opravu a údržbu přístrojů a zařízení z oblasti komunikační techniky a technologií, vyjma nákladů na telefony, diktafony a čtečky

-        náklady na pořízení nebo odpisy dlouhodobého hmotného nehmotného majetku, s dobou použitelnosti delší než jeden rok

Tuto skutečnost popsat do dílčí zprávy.

(přesuny byly účelné, hospodárné, efektivní a došlo k nim v souvislosti s řešením situace vzniklé vyhlášením nouzového stavu)

Do způsobilých nákladů hrazených z grantových prostředků z věcných, resp. osobních nákladů lze zahrnout

-        náklady na mzdové náhrady, a to až do výše, kterou v nouzovém stavu neuhradí zaměstnavateli stát

-        výpočetní techniku, využívanou výhradně v přímé souvislosti s řešením grantového projektu

Tuto skutečnost popsat do dílčí zprávy.

(přesuny byly účelné, hospodárné, efektivní a došlo k nim v souvislosti s řešením situace vzniklé vyhlášením nouzového stavu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. 10. 2020

Termíny a informace k předkládání periodických a závěrečných zpráv řešených projektů NAZV Země  

Na webu MZe byly zveřejněny informace pro zpracování periodických a závěrečných zpráv řešených projektů NAZV Země. Termín pro jejich odevzdání byl stanoven poskytovatelem na 30.1.2021.  

 

Podrobnosti zde:http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/dokumenty-a-formulare-k-resenym-projektu/informace-k-periodickym-a-zaverecnym/ 

 

Organizace na MENDELU: 

Vzhledem k faktu, že zprávy jsou posílány přes datovou schránku univerzity, z OPTČ budou zprávy přes datovou schránku odesílané  28. a 29.ledna 2021 vždy do 10:00 hod.  

Závěrečné zprávy po individuální domluvě. 

Termíny odevzdání na součástech dle informací od fakultních projektových manažerů 

 

Sledujte aktuální informace z oblasti tvůrčí a projektové činnosti on-line:  

20. 10. 2020

 

Termíny a informace k odesílání závěrečných (ZAZ) a průběžných (PEZ) zpráv řešených projektů programu InterExcellence 

  

Na webu MŠMT byly zveřejněny informace pro vypracování průběžných a závěrečných zpráv řešených projektů programu INTER-EXCELLENCE.  

Týká se všech podprogramu: - INTER-ACTION , INTER-COST INTER – TRANSFER, INTER-INFORM, INTER-VECTOR 

Termíny odevzdání PEZ/ZAZ: U běžících projektů odevzdávejte PEZ do 14 dnů od konání oponentního řízení avšak nejpozději do 30. 1. 2021 u poskytovatele. 

 U končících projektů (do konce roku 2019) odevzdávejte ZAZ do 14 dnů od konání oponentního řízení avšak nejpozději do 30. 1. 2021 u poskytovatele. 

  

Podrobnosti zde: https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/program-inter-excellence  

 

Organizace na MENDELU: 

Vzhledem k faktu, že zprávy jsou posílány přes datovou schránku univerzity, z OPTČ budou zprávy přes datovou schránku odesílané 28. a  29. ledna 2021 vždy v 10:00 hod.  

Termíny odevzdání na součástech dle informací od fakultních projektových manažerů. 

 

Termíny a informace k předkládání průběžných a závěrečných zprávy řešených projektů TAČR  

 

Termíny předkládání průběžných a závěrečných zpráv projektů za rok 2020 jsou stanoveny následovně: 

Průběžné zprávy – 30. 1. 2021  

Závěrečná zpráva – nejdéle 30 kalendářních dnů ode dne ukončení řešení projektu 

Zprávy o implementaci výsledků do 31. července 2021 

Týká se všech programů (mimo Beta). Zprávy se zpracovávají v systému ISTA. Po zpracování zprávy se vygeneruje protokol, který se odesílá prostřednictvím datové schránky univerzity. 

  

Organizace na MENDELU: 

Vzhledem k faktu, že zprávy jsou posílány přes datovou schránku univerzity, z OPTČ budou zprávy přes datovou schránku odesílané  28. a 29.ledna 2021 vždy do 10:00 hod.  

Závěrečné zprávy po individuální domluvě. 

Termíny odevzdání na součástech dle informací od fakultních projektových manažerů 

6. 10. 2020

Informace pro řešitele projektů TAČR – změnová řízení projektů

U poskytovatele TAČR došlo k revizi směrnice Technologické agentury ČR č. 7 Změnová řízení projektů.

Revize směrnice přináší tyto podstatné změny:

  • Změna výše položky rozpočtu v rámci kalendářního roku pro všechny verze všeobecných podmínek se nyní oznamuje pouze v Průběžné/Závěrečné zprávě.
  • Příjemce je povinen ohlásit změnu názvu organizace, sídla organizace a statutárního orgánu.
  • Původní termín (60 dnů před koncem příslušného kalendářního roku) nejpozdějšího podání u některých změn se změnil na 31. 10. příslušného kalendářního roku.
  • Povinnost ohlašovat změny termínu dosažení výsledku nyní platí pouze pro všeobecné podmínky verze 1–4.
  • Došlo k revizi přílohy F-233 Typologie změn a seznam povinných příloh, v rámci které byly některé změny přesunuty do jiných skupin změn a některé skupiny změn byly odstraněny.
  •  Směrnici naleznete zde: https://drive.google.com/drive/folders/14Zy7PREf3o4ku12jcfX3pWkwX9CTxBCi

Informace řešitelům projektů NAZV Země – žádosti o změny

Informace řešitelům projektů NAZV Země (včetně formulářů)  ke změnám v rozpočtech, souhlasy s pracovními zahraničními cestami, změny řešitelů a ostatní změny jsou k dispozici zde: http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/dokumenty-a-formulare-k-resenym-projektu/formulare-souvisejici-s-resenim/

Informace řešitelům GAČR - Žádosti o změnu rozpočtu probíhajících projektů je možné podat do 31. října 2020

Připomínáme příjemcům a řešitelům projektů, že dle zadávací dokumentace je možné žádat o změny rozpočtu nejpozději 60 kalendářních dnů před koncem kalendářního roku, tedy do 31. října. Je možné žádat o změnu struktury nebo výše uznaných nákladů nebo změnu výše účelové podpory. Tento termín se týká i žádostí v souvislosti s opatřeními přijatými GA ČR s ohledem na COVID-19.

 Přehled opatření přijatých v souvislosti s pandemií COVID-19, mezi kterými je například možnost čerpat nespotřebované prostředky v dalších letech, možnosti přesunů v rozpočtu nebo rozšíření způsobilých výdajů, naleznete zde: https://gacr.cz/upozorneni-zadosti-o-zmenu-rozpoctu-probihajicich-projektu-je-mozne-podat-do-31-rijna-2020/

Informace řešitelům INTER EXCELLENCE – změny v projektech je možné podat do 15.října 2020

Na webu MŠMT byly zveřejněny informace k žádostem o prodloužení doby řešení projektu a o případný převod nevyčerpaných prostředků v rámci projektů INTER EXCELLENCE

Týká se všech podprogramu: - INTER-ACTION , INTER-COST INTER – TRANSFER, INTER-INFORM, INTER-VECTOR

O změny v projektech je možné žádat do 15. října 2020.

 

13. 1. 2018 

Upozornění příjemcům podpory projektů pokračujících v roce 2018 nebo končících v roce 2018 na podstatnou změnu ve způsobu finančního vypořádání v souvislosti se změnou platné právní úpravy – vliv na převody do FÚP

Novelizace vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění účinném k 1. 1. 2018 přináší  zásadní změnu ve způsobu finančního vypořádání roku 2017, a tou je zavedení finančního vypořádání projektů výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) dle této vyhlášky až po ukončení jejich financování a nikoliv každoročně, jak tomu bylo doposud.

Podrobněji o této změně informuje např. GAČR na svých webových stránkách www.gacr.cz

19.12.2017 Informace k přípravě závěrečných (ZAZ) a periodických (PEZ) zpráv řešených projektů NAZV

 

Zprávy se předkládají v termínu do 30. ledna 2018. Ministerstvo může vznést připomínky k těmto zprávám, pokud tak neučiní do 3 měsíců od předložení zprávy, je zpráva považována za schválenou.

Zprávu zpracovává odpovědný řešitel projektu a ministerstvu předkládá prostřednictvím nositele projektu /příjemce/.V případě více nositelů /příjemců/ (tzn. pouze u vícestranných smluv) je zpráva předkládána ministerstvu koordinátorem projektu (tj. jedním z nositelů /příjemců/ pověřeným ke koordinaci projektu).

Kompletní zprávu o řešení projektu včetně příloh elektronicky řešitel odešlete v informačním systému NAZV Ministerstva zemědělství. Tím se vygeneruje „Potvrzení podání periodické/závěrečné zprávy 2017 projektu do IS NAZV Ministerstva zemědělství“.

Toto potvrzení označte jako „PEZ (ZAZ)  2017 + IDENTIFIKAČNÍ KÓD PROJEKTU“ a odesílá se prostřednictvím datové schránky.

Organizace na MENDELU:

Vzhledem k faktu, že zprávy jsou posílány přes datovou schránku univerzity, z OVaV budou zprávy přes datovou schránku odesílané  29.ledna 2018 do 10:00 hod. a 30.ledna 2018 do 10:00 hod.

Termíny odevzdání na součástech dle informací od fakultních projektových manažerů.  

21.11.2017 Termíny předkládání průběžných a závěrečných zpráv řešených projektů TAČR 

 

Termíny předkládání průběžných a závěrečných zpráv projektů za rok 2017 jsou stanoveny následovně:

  • Průběžné zprávy – 30. 1. 2018 
  • Závěrečná zpráva – nejdéle 30 kalendářních dnů ode dne ukončení řešení projektu
  • Zprávy o implementaci výsledků do 31. července 2018.

Zprávy se zpracovávají v systému ISTA. Po zpracování zprávy se vygeneruje protokol, který se odesílá prostřednictvím datové schránky univerzity.

Organizace na MENDELU:

Vzhledem k faktu, že zprávy jsou posílány přes datovou schránku univerzity, z OVaV budou průběžné zprávy přes datovou schránku odesílané  29.ledna 2018 do 10:00 hod. Závěrečné zprávy po individuální domluvě.

Termíny odevzdání na součástech dle informací od fakultních projektových manažerů. 

15.11.2017 Informace pro řešitele COST a KONTAKT II 

 

Na webu MŠMT jsou již k dispozici informace ke zpracování zpráv o řešení projektů COST a KONTAKT II.

Informace k vypracování závěrečných zpráv (ZAZ) a k provádění oponentních řízení projektů mezinárodní spolupráce COST CZ v roce 2017. Podrobnosti zde.

Informace k vypracování závěrečných zpráv (ZAZ) a k provádění oponentních řízení projektů mezinárodní spolupráce KONTAKT IIPodrobnosti zde.

7.11.2017 Informace pro řešitele projektu GAČR v roce 2017 - podání dílčích a závěrečných zpráv

 

Dílčí zprávy řešených  projektů GAČR za rok 2017  je nutné podat nejpozději do 16. ledna 2018závěrečné zprávy za rok 2017 nejpozději do 31. ledna 2018.

Formuláře k podávání zpráv jsou již k dispozici v systému GRIS.

Organizace na MENDELU

Vzhledem k faktu, že zprávy jsou posílány přes datovou schránku univerzity, z OVaV budou zprávy přes datovou schránku odesílané v případě dílčích zpráv nejpozději v 15. ledna 2018 do 10:00 hod. a v případě závěrečných zpráv 30. ledna 2018 do 10:00 hod.

Termíny odevzdání na součástech dle informací od fakultních projektových manažerů.  

Upozornění: Souboru obsahujícímu dílčí nebo závěrečnou zprávu je třeba zachovat název, který byl vygenerován při konverzi do formátu PDF, jinak není možné odeslat přes datovou schránku.

Dále upozorňujeme na to, že předsednictvo GA ČR upravilo kritéria hodnocení závěrečných zpráv ukončených projektů. Jsou platná pro všechny oborové komise a budou podle nich hodnoceny projekty, jejichž řešení končí v roce 2017.
Detaily jsou uvedeny  zde.

Informace podrobnější k obsahu dílčích zpráv najdete zde.

Informace podrobnější k obsahu závěrečných zpráv najdete zde.

Termíny a informace k odesílání závěrečných (ZAZ) a průběžných (PEZ) zpráv řešených projektů programu InterExcellence 

  

Na webu MŠMT byly zveřejněny informace pro vypracování průběžných a závěrečných zpráv řešených projektů programu INTER-EXCELLENCE.  

Týká se všech podprogramu: - INTER-ACTION , INTER-COST INTER – TRANSFER, INTER-INFORM, INTER-VECTOR 

  

Termíny odevzdání PEZ/ZAZ: U běžících projektů odevzdávejte PEZ do 14 dnů od konání oponentního řízení avšak nejpozději do 30. 1. 2021 u poskytovatele. 

 U končících projektů (do konce roku 2019) odevzdávejte ZAZ do 14 dnů od konání oponentního řízení avšak nejpozději do 30. 1. 2021 u poskytovatele. 

  

Podrobnosti zde: https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/program-inter-excellence  

 

Organizace na MENDELU: 

Vzhledem k faktu, že zprávy jsou posílány přes datovou schránku univerzity, z OPTČ budou zprávy přes datovou schránku odesílané 28. a  29. ledna 2021 vždy v 10:00 hod.  

Termíny odevzdání na součástech dle informací od fakultních projektových manažerů. 

 

 

 

 

 

 

Termíny a informace k předkládání průběžných a závěrečných zprávy řešených projektů TAČR  

 

Termíny předkládání průběžných a závěrečných zpráv projektů za rok 2020 jsou stanoveny následovně: 

Průběžné zprávy – 30. 1. 2021  

Závěrečná zpráva – nejdéle 30 kalendářních dnů ode dne ukončení řešení projektu 

Zprávy o implementaci výsledků do 31. července 2021 

Týká se všech programů (mimo Beta). Zprávy se zpracovávají v systému ISTA. Po zpracování zprávy se vygeneruje protokol, který se odesílá prostřednictvím datové schránky univerzity. 

  

Organizace na MENDELU: 

Vzhledem k faktu, že zprávy jsou posílány přes datovou schránku univerzity, z OPTČ budou zprávy přes datovou schránku odesílané  28. a 29.ledna 2021 vždy do 10:00 hod.  

Závěrečné zprávy po individuální domluvě. 

Termíny odevzdání na součástech dle informací od fakultních projektových manažerů