Nejčastěji kladené dotazy

 

Kde najdu Projektové oddělení?

Kanceláře Odboru pro podporu tvůrčí činnosti, pod které spadá projektové oddělení, se nacházejí v 2. nadzemním patře budovy A (vstup bočním schodištěm od personálního oddělení) v areálu Mendelovy univerzity v Brně.

Co je to Podpora projektových skupin a kde ji najdu?

Podpora projektových skupin je soubor dokumentů ke stažení po předchozím přihlášení jako do UIS, které jsou vztaženy na konkrétní typ výzvy. Po stažení je uživatelům k dispozici balíček dokumentů ve formátu .zip, který zahrnuje potřebné formuláře k podávání žádostí a zároveň obsahuje metodické listy ke správnému vyplňování dokumentů požadovaných pro předkládání žádostí o podporu. Podpora projektových skupin je k dispozici zde.

Co je to způsobilost uchazeče a kde ji lze najít?

Způsobilost je splnění kritérií žadatele daných konkrétním programem a výzvou. Doložení způsobilosti je podáváno dvojím způsobem.

 • Způsobilost, která se odesílá jedenkrát za Mendelovu univerzitu v Brně, jako je např. Čestné prohlášení o způsobilosti uchazeče a týkající se velkých projektů (např. TA ČR, GA ČR, NAZV,…), kde v příslušném Čestném prohlášení není vyplňován název či číslo projektu - připravuje a odesílá dle pokynů ve výzvě OVaV 1x za univerzitu.
 • V případě menších projektů či projektů, kde se doplňuje název či číslo projektu, si navrhovatel způsobilost dle pokynů výzvy zajišťuje samostatně. Následně OVaV dokument předkládá paní rektorce k podpisu.
Způsobilosti k vybraným výzvám jsou k dispozici v rámci Podpory projektových skupin podle konkrétní výzvy a programu po předchozím přihlášení ZDE.

Co je metodický list projektu?

Jedná se stručný výklad zadávací dokumentace k jednotlivým výzvám. Podává základní informace týkající se konkrétní výzvy, časového harmonogramu, termínů odevzdávání žádostí o podporu, požadavků výzvy, informace podle čeho budou žádosti posuzovány, atd.

Kde najdu metodické listy k vyhlášeným projektům?

Metodické listy jsou zveřejňovány po semináři pořádaném k vybraným výzvám nejpozději 14 dní od vyhlášení výzvy. Metodické listy k výzvám jsou k dispozici na stránkách projektového centra v rámci Podpory projektových skupin.

Jaké projekty mohu podávat?

Z vybraných projektů je možné podávat např.:

 • Projekty národních poskytovatelů:GA ČR, TA ČR NAZV (MZe), NAKI (MK)
 • Strukturální fondy EU: OP VVV
 • Projekty zahraničních poskytovatelů: Horizont 2020, Finanční mechanismus EHP/Norsko, Mezinárodní spolupráce MŠMT (INGO II, COST CZ, EUPRO II, EUREKA CZ, KONTAKT II), Visegrad Fund

Co je to průvodní list?

Průvodní list je dokument, který je třeba předkládat řádně vyplněný ke každé nové projektové žádosti. Bez průvodního listu není možné odeslat projektovou žádost.

Kdo ho podepisuje a jak se vyplňuje?

Všechny podrobnosti o podepisování a vyplňování jsou shrnuty v dokumentu Průvodní list projektu - instrukce k vyplnění, který je ke stažení ZDE

Jakým způsobem se předkládají dokumenty k podpisu paní rektorce?

 • Průvodní list projektu vyplní navrhovatel projektu ke každé nově předkládané projektové žádosti. Při předkládání další dokumentace související s projektem v předprojektové, projektové i poprojektové fázi k podpisu paní rektorky pak již navrhovatel (řešitel) Průvodní list projektu nepředkládá.
 • K podpisu paní rektorce se vždy předkládá průvodní list pro předkládání dokumentu k podpisu paní rektorce podepsaný příslušným děkanem či ředitelem ICV, jehož dodání na Odbor pro podporu tvůrčí činnosti (OPTČ REK) zajišťuje projektový manažer součásti.
 • Dokumenty předkládané k podpisu paní rektorce, které jsou doručeny do 10:00 hod. na OVaV, jsou v odpoledních hodinách podepsány paní rektorkou a připraveny zpět k vyzvednutí na OVaV.
 • V případě, že rektorskou poštu podepisuje v zastoupení prorektor či prorektorka, bude k dokumentům přiložena plná moc k zastupování.

Kde najdu průvodní list k předkládání dokumentů paní rektorce?

Průvodní list k předkládání dokumentů paní rektorce je ke stažení ZDE.

Kde najdu čestná prohlášení, finanční ukazatele, potvrzení, apod.?

Všechny dokumenty nutné k podávání projektů jsou k dispozici v rámci Podpory projektových skupin po předchozím přihlášení jako do UIS dle konkrétní vyhlášené soutěže ZDE.

Kde najdu vzory smluv?

Vzory smluv jsou k nalezení na stránce Podpory projektových skupin v rámci balíčku dokumentů připravených pro vyhlášené výzvy ZDE.

Když podávám návrh projektu, bude mi přidělen pomocník ze strany OVaV?

Podporu k projektům zajišťují projektoví manažeři jednotlivých součástí. OVaV zajišťuje podklady k vybraným výzvám ve formě metodických listů dostupných na Podpoře projektových skupin ZDE. Pokud je projekt schválen, řeší jej navrhovatel samostatně.

Jak se odesílají projekty datovou schránkou?

Požadované dokumenty (ve formátu .pdf, .doc, .xls) určené k odeslání datovou schránkou jsou dodány projektovým manažerem součásti s pokyny k odeslání na OVaV. Ten zajistí přenos datovou schránkou a následně zašle příslušnému projektovému manažerovi součásti potvrzení o odeslání dokumentu datovou schránkou.

Jaký je postup po vyhlášení grantové soutěže?

Informace o vyhlášení grantové soutěže jsou zveřejněny prostřednictvím Newsletteru VaV. K vybraným výzvám do 14 dnů proběhne školení pořádané OVaV a v rámci podpory projektových skupin jsou zveřejněny metodické listy. Následuje sepsání projektu, vyplnění průvodního listu projektu (u návrhů projektu), průvodního listu pro předkládání dokumentů k podpisu paní rektorce, podepsání dokumentů a odeslání na agenturu dle požadavků dané výzvy.

Jak se odesílají projekty do grantových agentur?

Projekty jsou odesílány dle pokynů výzvy, a to elektronicky (datovou schránkou) nebo v listinné podobě.

Na koho se mohu obrátit?

V případě dotazů k jednotlivým výzvám se obracejte na projektové manažery součástí nebo využijte mailovou adresu OVaV projekty@mendelu.cz.

Jsou pořádány semináře k vyhlášeným výzvám?

Ano. Seznam aktuálních pořádaných seminářů je k dispozici ZDE.

Na jak dlouho je vyhlášena výzva?

Soutěžní lhůta je podle Zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje vyhlášena nejméně po dobu 43 dnů. Upřesnění soutěžní lhůty je pak uvedeno v každé konkrétní výzvě.

Jak se dozvím o vyhlášené výzvě? Hlídá někdo výzvy?

Odběratelé Newsletteru VaV jsou elektronicky informování o nových vyhlášených výzvách. Registrace k odběru Newsletteru VaV je k dispozici ZDE. Pro informace o nově vyhlášených výzvách je možné využít aplikaci Strážce výzev.

Jak funguje strážce výzev?

Strážce výzev umožňuje snadné automatické vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů. Po přihlášení do aplikace můžete pomocí filtru nejen vyhledávat výzvy v oblastech, nebo si nadefinovat kritéria výběru otevřených výzev, na něž Vás tato aplikace bude upozorňovat zasíláním e-mailu.

Kde najdu prezentaci o vědě a výzkumu na MENDELU v českém a anglickém jazyce?

Prezentace o vědě a výzkumu na MENDELU v českém jazyce je k dispozici ke stažení ZDE.

  Prezentace o vědě a výzkumu na MENDELU v anglickém jazyce je k dispozici ke stažení ZDE.

Co je to IGA?

Interní grantová agentura (IGA) MENDELU v Brně je odborný orgán univerzity, který se podílí na formování její výzkumné politiky, podporuje především zapojení studentů do vědy a výzkumu a finančně podporuje rozvoj vědy a výzkumu a propagaci jejich výsledků udělením interních grantů v rámci grantové soutěže.

Jak je organizovaná IGA?

Organizace soutěže IGA MENDELU v Brně je v kompetenci jednotlivých součástí univerzity.

Jakým způsobem se zadávají publikační výsledky do Rejstříku informací o výsledcích (RIV)?

Všechny publikační výsledky autorů z Mendelovy univerzity v Brně vzniklé na MENDELU jsou od roku 2015 evidovány v novém systému OBD (Osobní bibliografická databáze). Do OBD mají přístup všichni pracovníci MENDELU heslem stejným jako do UIS. Z tohoto systému jsou také generovány publikační výsledky vědy a výzkumu a odevzdávány do RIV. Nové publikační výsledky je třeba zadat do hlášenky o vzniku výsledku vědy a výzkumu FORMULÁŘE.

  Další podrobnosti jsou uvedeny na stránkách Ústavu vědecko-pedagogických informačních služeb ZDE.

Co je to Full Cost?

Full Cost je metodika stanovení úplných nákladů v členění na náklady přímé a nepřímé, která je na MENDELU platná od 1. ledna 2014 dle Rozhodnutí rektora č. 19/2013. Platnost metodiky Full Cost pro MENDELU končí 31. prosince 2018. Do FC nevstupují:

 • Nezpůsobilé náklady - stanoveny poskytovateli dotací (daně, manka, kurzové ztráty, náklady na reprezentaci..).
 • Finanční transfery - náklady, které nelze z hlediska metodiky FC považovat za oprávněné, ale pouze za finanční toky prostředků. Jedná se zejména o zúčtování převodů do fondů VŠ v souladu se zákonem o vysokých školách, kdy náklady vstupují do výpočtu FC formou přímých nebo nepřímých nákladů až v době použití těchto fondů na konkrétní účely, náklady na stipendia hrazená z dotací, která spotřebovávají až studenti a náklady na řešení grantů spolupříjemců, které jim jsou poskytovány prostřednictvím univerzity coby příjemce dotace.
Ostatní náklady se rozčlení na přímé a nepřímé. V podmínkách univerzity vznikají přímé náklady především na ústavech. Mimo náklady sledované prostřednictvím prvků SPP se jedná pouze o osobní náklady. Ostatní náklady představují tzv. provozní režii. Další podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

Kde se berou SPP prvky?

SPP prvky jsou přidělovány ekonomickým odborem na základě předchozí žádosti a předložení Rozhodnutí o financování projektu.

Co je kontrola na místě a jak probíhá?

Hlavním cílem kontroly na místě je ověřit dodržování podmínek v rámci příslušného opatření vymezených legislativou EU a legislativou ČR. Při její realizaci se ověřuje, zda údaje deklarované žadatelem odpovídají skutečnosti a zda jsou splněny veškeré závazky a povinnosti žadatele, které lze v době provádění ověřit. Provádí se u vybraného vzorku z vybraných režimů Společenství.

  Průběh kontroly: Po oznámení termínu kontroly na místě OVaV kontaktuje daného řešitele, který si připraví prezentaci a požadované dokumenty ke kontrole. OVaV zajistí plnou moc příslušného prorektora k zahájení a průběhu kontroly. V případě, že řešitel projektu již nepracuje na MENDELU, přidělí tajemník součásti osobu odpovědnou za přípravu a průběh kontroly.

Kdo stanovuje termíny pro odevzdávání projektů?

Termíny pro jednotlivé součásti jsou stanoveny projektovými manažery dané součásti. Tyto termíny jsou pak zveřejňovány prostřednictvím Podpory projektových skupin dle konkrétního typu výzvy. Následně termín pro odevzdání návrhů projektů projektovými manažery součástí na OVaV pro danou výzvu stanoví OVaV. Termíny pro odevzdávání žádostí poskytovateli jsou specifikovány ve vyhlášené výzvě.

Jak postupovat, pokud je možné podat pouze jeden projekt za MENDELU?

Navrhovatel, který odevzdá průvodní list přes projektového manažera součásti jako první na OVaV, získává možnost podání návrhu projektu dané výzvy, kterou je možné využít jen jednou za celou univerzitu. Návrh je následně pojednán na Komisi rektorky pro tvůrčí činnost Mendelovy univerzity v Brně.

Mohu podat projekty CRP, IP?

Projekty CRP, IP nejsou kompetenci OVaV, ale spadají pod Oddělení strategie a kvality.

Je možné nakládat s GMO a využívat zvířata pro experimenty v rámci MENDELU?

Mendelova univerzita získala Oprávnění pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy v režimu uzavřeného nakládání, v první kategorii rizika. MENDELU má rovněž oprávnění k používání pokusných zvířat. Bližší informace o druhu zvířat, povoleném počtu, aj. jsou uvedeny v dokumentu Oprávnění k použití pokusných zvířat. Oba dokumenty jsou dostupné ke stažení v rámci Podpory projektových skupin.

Kde jsou k dispozici oprávnění k práci s GMO a pokusům na zvířatech?

U některých typů výzev je nutné předložit Potvrzení o oprávnění k nakládání s GMO a Potvrzení o oprávnění k používání pokusných zvířat, které jsou ke stažení v rámci balíčku dokumentů u dané výzvy na Podpoře projektových skupin.

Jaké jsou aktuální řešené OPVVV projekty?

Všechny aktuálně řešené OPVVV projekty jsou dostupné ZDE.

Co mám dělat, pokud potřebuji změnit určité aspekty projetu?

Změna projektu se provádí dle zadávací dokumentace projektu nebo dle všeobecných podmínek, např. prostřednictvím průběžné nebo závěrečné zprávy.

Kde lze najít průvodní listy nebo čestná prohlášení k návrhům projektu?

Průvodní listy jsou k nalezení zde.

  Čestná prohlášení k návrhům projektů jsou k dispozici na podpoře projektových skupin zde.

Jaké je bankovní spojení pro návrhy projektů?

Pro prostředky ze státního rozpočtu ČR, kde je MENDELU hlavní příjemce, slouží účet ČNB 94-37124621/0710. V případě, že je MENDELU spolupříjemcem nebo dalším účastníkem, využijte provozní účet KB 7200300237/0100. Zahraniční granty a jiné jsou řešeny individuálně s EO.

Jaké je rodné číslo rektorky?

Rodné číslo rektorky s ohledem na GDPR nemůže být zveřejněno. Obraťte se na OVaV nebo na kancléřství.

Kde zjistím SPP prvky přijatého projektu?

SPP prvky jsou přidělovány ekonomickým odborem na základě předchozí žádosti a předložení Rozhodnutí o financování projektu. Pro informace kontaktujte paní Ing. Lenku Jurkovou

Kde seženu právní pomoc při řešení projektu?

Pokud při řešení projektu potřebujete právní pomoc, obraťte se prosím na Právní oddělení zastoupené panem Mgr. Ing. Jiřím Kolářským.