Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem jsou na Mendelově univerzitě v Brně zahajována v akreditovaných oborech podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

O zahájení řízení může požádat každý uchazeč, který splňuje zákonem stanovené podmínky v souladu s Nařízením rektora č. 22/2019 Kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně. a Řádem habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně

 

Formuláře k zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Uskutečněná habilitační a jmenovací řízení

Přehled habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Čestné doktoráty