Program CENTRA KOMPETENCE je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním a inovativním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti České republiky.

Program stimuluje vytvoření a činnosti takových center výzkumu, vývoje a inovací, která budou inovativní, konkurenceschopná, dlouhodobě udržitelná, budou mít tržní potenciál a ve kterých budou soustředěny výzkumné a aplikační kapacity z veřejného a soukromého sektoru.

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2012 až 2019, tj. 8 let.

Veřejná soutěž na výběr projektů do tohoto programu byla poprvé vyhlášena jako dvoustupňová v roce 2011. Následně byla vyhlášena druhá veřejná soutěž v roce 2013 (jednostupňová), se zahájením poskytování podpory v roce 2014. Třetí veřejná soutěž (avizovaná na rok 2015) byla z programu vyřazena.

Přehled hlavních změn v programu Centra kompetence:

  • Zrušení třetí veřejné soutěže. Termín třetí veřejné soutěže (rok 2015, se zahajováním poskytování podpory v roce 2016) byl z programu vyřazen. První veřejná soutěž byla vyhlášena dne 29. června 2011. Druhá veřejná soutěž bude vyhlášena v roce 2013 se zahájením poskytování podpory v roce 2014.
  • Změna z dvoustupňové veřejné soutěže na jednostupňovou. Druhá veřejná soutěž bude vyhlášena jako jednostupňová. Technologická agentura České republiky předpokládá snížení časové, finanční a procedurální náročnosti. Jedním ze zjednodušení bude předkládání návrhů projektů pouze v anglickém jazyce.
  • Naplňování Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen "Národní priority") nově zapracováno jako jeden z principů programu. Podporována budou především ta centra, která budou naplňovat Národní priority.
  • V programu byly dále upraveny zaměření a cíle programu, a v souvislosti s tím rovněž kritéria hodnocení projektů a očekávané výsledky. Důraz bude kladen na inovativní potenciál projektů a na udržitelnost strategické výzkumné agendy center kompetence. Uchazeči se zaváží k minimálně pětileté udržitelnosti strategické výzkumné agendy center kompetence po ukončení projektu. Mezi kritéria pro posuzování návrhů projektů bylo zařazeno nově např. kritérium "výzkumný a aplikační překryv či komplementarita navrhovaných center s již podpořenými centry, s přihlédnutím k výzkumnému potenciálu regionů".