Národní program udržitelnosti I

 

MŠMT logo bez textu

 

Vláda České republiky schválila dne 19. června 2012 nový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní program udržitelnosti I ("NPU I").

Bude podporován další rozvoj a udržitelnost projektů nových evropských center excelence, regionálních a dalších typů výzkumných center vybudovaných v ČR v letech 2007-2015 za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj, jejichž hlavní činností, pro kterou byla tato Centra zřízena, je činnost v oblasti výzkumu a vývoje.

Program NPU I je navrhován pro léta 2013-2020, tj. předpokládá se doba trvání programu v délce 8 let.

Čerpání podpory i řešení všech projektů programu NPU I musí být ukončeno nejpozději k 31. 12. 2020.

Podpora pouze víceletých projektů v délce trvání nejvýše 5 let, tj. 60 kalendářních měsíců. 

Veřejná soutěž byla poprvé vyhlášena 12. prosince 2012, následné opakování bude v letech 2013 a 2014 (s ohledem na ukončování financování Center z OP).

 

Hlavní cíl:

trvalý rozvoj výzkumné infrastruktury Center, který podpoří sociální i ekonomický rozvoj regionů, kde Centra působí.

 

Dílčí cíle:
  • stabilně vytvářet a uplatňovat kvalitní výsledky VaVaI,
  • zachovat a efektivně provozovat Centra ke stanovenému účelu,
  • udržet, popř. navýšit počty vytvořených pracovních míst v Centrech, především pak výzkumných pracovníků,
  • zachovat rozšířené nebo zrekonstruované kapacity v užívání pro účely VaVaI, zejména využívat výhradně pro účely VaVaI dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, který byl pořízen ze způsobilých výdajů projektů Center a umožnit jeho prostou obměnu v návaznosti na technologický rozvoj.

Jde o jeden z možných nástrojů ke zvýšení konkurenceschopnosti českého výzkumu.

Každé Centrum může zajišťovat svoji udržitelnost vždy nejvýše jedním projektem programu NPU I nebo jedním projektem synergického opatření na podporu udržitelnosti Center, kterým je např. Národní program udržitelnosti II - NPU II. 

Uchazečem/příjemcem podpory může být výlučně výzkumná organizace v souladu se Zákonem a Nařízením, která řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky projektu. 
Maximální výše  podpory na jeden projekt, jehož předmětem je aplikovaný výzkum je 10 mil. €.
 
Maximální výše podpory na jeden projekt, jehož předmětem je experimentální vývoj je 7,5 mil. €.
 

Výzvy k podávání návrhů společných výzkumných projektů v rámci programu NPU I jsou zveřejňovány na internetových stránkách MŠMT.