Program "Informace - základ výzkumu"  je programem výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje, vyhlašovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy). Program byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 30. května 2012.

Program navazuje na předchozí obdobné a úspěšné programy: program "Informační zdroje pro výzkum -- LI", realizovaný v letech 2000-2003, program "Informační infrastruktura výzkumu -- 1N", vyhlášený pro léta 2004-2008 jako součást průřezových programů Národního programu výzkumu I a program INFOZ, vyhlášený v r. 2009, jehož realizace končí k 31. 12. 2011.

Program je navrhován pro léta 2013-2017 pro projekty s délkou řešení nejvýše 60 měsíců. Program bude opakovaně vyhlašován formou veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále jen "veřejná soutěž") zpravidla v ročních intervalech.

Čerpání podpory musí být ukončeno nejpozději k 30. 11. 2017.

Program cíleně podporuje zpřístupňování základních elektronických informačních zdrojů nezbytných pro výzkum (EIZ) výzkumným organizacím v ČR, a to prostřednictvím rychle se rozvíjející informační infrastruktury výzkumu. Tato infrastruktura je nezbytná pro primární výzkumné nehospodářské činnosti výzkumných organizací. Program se soustřeďuje na formy účelného využívání zvýhodněných celostátních nebo národních multilicencí a hromadných oborových licencí.

Program podporuje informační infrastruktury výzkumu a primárně nemá výzkumný charakter.

Způsobilosti uchazečů
Do veřejné soutěže programu se může přihlásit a žádat o podporu pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky, která splňuje všechny podmínky Programu vyhlášené ve veřejné soutěži.

Obecný cíl: Rozvoj informační infrastruktury a infrastrukturních služeb výzkumu - "Informace jako základní stavební kámen, bez něhož nelze stavět", tj. vytvářet nové výsledky ve VaV.

Dílčí cíle Programu:

  • Zpřístupnění základních EIZ výzkumným organizacím v ČR.
  • Výzkum, vývoj a podpora implementace uţivatelsky přívětivých nástrojů a sluţeb pro zpřístupňování EIZ podpořených z Programu.

Očekávaným výsledkem každého projektu bude zajištění snadného a kvalitního přístupu českých výzkumníků ke konkrétním národním nebo světovým EIZ, které jsou pro VaV v ČR klíčové.

Kompletní návrh programového projektu musí být předán v tištěné i elektronické formě.

 

Výzvy k podávání návrhů společných výzkumných projektů v rámci programu Inovace - základ výzkumu jsou zveřejňovány na internetových stránkách MŠMT.