Program mezinárodní spolupráce MŠMT

Prostřednictvím aktivity MOBILITY jsou prováděny dvoustranné mezinárodní smlouvy o vědeckotechnické spolupráci sjednané Českou republikou s partnerskými státy.

Cílem aktivity MOBILITY je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů.

Výzkumné projekty podporované v rámci aktivity MOBILITY jsou zpravidla dvouleté, přičemž česká strana prosazuje zásadu, aby se poskytnutí institucionální podpory projektům řešitelských týmů o témže personálním složení neopakovalo více než třikrát.

Podpora společných výzkumných projektů v rámci aktivity MOBILITY spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu řešitele projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět (včetně nákladů na zdravotní pojištění) a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné).

Návrh společného výzkumného projektu musí být zpravidla předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a zahraniční částí týmu jeho řešitelů v partnerském státě. Návrhy podané ČR a v partnerské zemi musí být po obsahové a tematické stránce totožné. Návrh projektu musí být podepsán hlavním řešitelem a statutárním zástupcem instituce tj. rektorem. Návrhy projektů se odevzdávají 2x v listinné a elektronické podobě.

Povinné přílohy k návrhu projektu: souhlas se zpracováním osobních údajů pro každého člena řešitelského týmu (souhlas opatřený podpisem "sken" musí být k přihlášce přiložen v kopii ve formátu pdf), profesní životopis (poskytuje řešitel a všichni členové řešitelského týmu).

V současnosti je v rámci aktivity MOBILITY rozvíjena spolupráce se státy:

 

Standardně jsou v rámci aktivity MOBILITY podporovány:

  • pobyty o délce trvání 1 - 15 dní;
  • pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce.

V rámci aktivity MOBILITY není podporována:

účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech, pokud účast na těchto setkáních přímo nesouvisí s řešením společného výzkumného projektu.

 

Výzvy k podávání návrhů společných výzkumných projektů v rámci aktivity MOBILITY jsou zveřejňovány na internetových stránkách MŠMT.