Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV)

 

NAZV organizačně, technicky a personálně zabezpečuje výběr, kontrolu a vedení dokumentace týkající se projektů VaV financovaných z účelových prostředků MZe. Poskytuje služby spojené s organizací a řízením zemědělského, potravinářského, lesnického a vodohospodářského výzkumu.

NAZV zajišťuje veřejné soutěže na projetky VaV podle podmínek a kritérií stanovených MZe ve spolupráci s programovými komisemi, které jsou jmenovány náměstkem ministra zemědělství.

V současné době Ministerstvo zemědělství ČR podporuje výzkum skrze Národní agentu pro zemědělský výzkum (NAZV) a jeho programu:

  • Země na období 2017-2025.

 

Základní informace o novém programu Země

  • Program je zaměřen na podporu výzkumu a vývoje v odvětví zemědělství, lesnictví, rybolovu a akvakultury
  • Poskytovatelem povolená maximální intenzita podpory bude až 100 % uznaných nákladů pro VO
  • Celkovým cílem programu je podpořit projekty aplikovaného výzkumu s předpokládanými výsledky vysokého inovačního potenciálu, vedoucími k posílení stability, objemu a kvality produkce, uplatnitelnými v nových produktech, technologiích a výrobních postupech
  • Očekávanými výsledky projektů jsou výsledky typu P, Z, F, G, H, N, R, M, W a publikační výsledky s aplikačním potenciálem pro zemědělskou praxi
  • Podrobnější informace o programu naleznete zde

 

Program Země je dále členěn na dva podprogramy:

Podprogram I: Podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií

Za hlavní očekávané přínosy tohoto podporogramu je považováno zvýšení počtu velkých komplexních projektů, které budou pokrývat širší témata a bude se na nich podílet více účastníků (odborníků v daném oboru), což umožní lépe prosazovat výzkumné požadavky resortu MZe.

Podprogram II: Podpora státní politiky v agrárním sektoru

Očekávané přínosy podprogramu jsou spatřovány především v zaměření jednotlivých projektů na konkrétní potřeby MZe, které budou odrážet aktuální zemědělský a socioekonomický stav České republiky, a které bude MZe oznamovat formou avíza každý rok.