Technologická agentura ČR je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ustavení TA ČR bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů.

Technologická agentura ČR byla zřízena zákonem v roce 2009 a centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje s cílem přispět k dosažení strategických, ekonomických a společenských cílů ČR. Programy jsou zaměřeny na podporu spolupráce výzkumných organizací a podniků a na následnou komercionalizaci výsledků.

TAČR má k dnešnímu dni jedenáct programových schémat (devět programů výzkumu a experimentílního vývoje a jeden program veřejných zakázek ve výzkumu a vývoji) s různým zaměřením. Všechna se však orientují na podporu projektů s aplikovanými výsledky.

 

Programy:

Alfa
Beta2
Gama
Delta2
Epsilon
Omega
Zéta
Éta
Théta
Kappa
Národní Centra kompetence
 

 

TA ČR zabezpečuje:

  • přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací včetně programů pro potřeby státní správy, veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu projektů a zadávání veřejných zakázek,
  • hodnocení a výběr návrhů programových projektů,
  • poskytování účelové podpory na řešení programových projektů na základě smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory,
  • kontrolu plnění smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory a čerpání účelové podpory,
  • hodnocení a kontrolu průběhu řešení a plnění cílů programových projektů a kontrolu jimi dosažených výsledků,
  • zpracování návrhu výdajů Technologické agentury ČR a zpráv o její činnosti,
  • poradenství řešitelům projektů a uživatelům výsledků aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, zejména v oblasti právní, finanční a ochrany duševního vlastnictví,
  • podporu komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem a podílové financování programových projektů,
  • jedná s příslušnými orgány České republiky nebo Evropské unie v otázce posuzování slučitelnosti poskytované podpory se společným trhem,
  • spolupráci s obdobnými zahraničními agenturami.

 

Více informací najdete na stránkách

Webové stránky TAČR

Helpdesk

Interaktivní mapa projektů