Program spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 bude navazovat na operační program nadnárodní spolupráce Střední Evropa tj. Central Europe realizovaný v současném programovém období 2007-2013. Bude realizován na území 9 států: Rakousko (celá země), Česká republika (celá země), Německo (regiony Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko), Maďarsko (celá země), Itálie (Emilia-Romagna, Furlandsko-Julské Benátsko, Ligurie, Lombardie, Piemont, autonomní provincie Bolzano, autonomní provincie Trento, Valle d'Aosta a Benátsko), Polsko (celá země), Slovenská republika (celá země), Slovinsko (celá země) a Chorvatsko (celá země).
    

Strategie programu se zaměřuje na výzvy, potřeby a potenciál na nadnárodní úrovni, tj. cílem je řešení společných problémů nadnárodního významu. Do projektů se budou moci zapojit subjekty z veřejného i soukromého sektoru. Projekty mají být  pro projektové partnery z České republiky nadále spolufinancovány z ERDF (EFRR) do výše 85% způsobilých výdajů. 
 
Ze závěrů početných diskusí s odbornou veřejností na nadnárodní úrovni, národních konzultací v členských zemích a jednání zástupců členských států k obsahovému zaměření vyplynula následující témata:

Prioritní osa 1     

Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy
1.1 Zlepšit udržitelné vazby mezi aktéry systémů inovací pro posílení regionální inovační kapacity ve střední Evropě
1.2 Zlepšit znalosti a podnikatelské dovednosti s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace ve středoevropských regionech

Prioritní osa 2    

Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě
2.1 Vytvářet a realizovat řešení zaměřená na zvýšení energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejné infrastruktuře
2.2 Zlepšit územně založené strategie nízkouhlíkového energetického plánování a politiky přispívající ke zmírňování klimatických změn
2.3 Zvýšit kapacity pro plánování mobility ve funkčních městských oblastech s cílem snížit emise CO2

Prioritní osa 3    

Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě
3.1 Rozvíjet kapacity pro integrované řízení ochrany životního prostředí s cílem zajistit ochranu a udržitelné využívání přírodního dědictví a zdrojů
3.2 Rozvíjet kapacity pro udržitelné využívání kulturního dědictví a zdrojů
3.3 Zlepšit řízení životního prostředí funkčních městských oblastí s cílem vytvořit z nich místa, kde se bude lépe žít

Prioritní osa 4   

Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě
4.1 Zlepšit plánování a koordinaci systémů regionální osobní dopravy s cílem zajistit lepší napojení na vnitrostátní a evropské dopravní sítě
4.2 Zlepšit koordinaci mezi subjekty působícími v oblasti nákladní dopravy s cílem zvýšit využití ekologických multimodálních dopravních řešení
 

Řízením programu je, stejně jako u stávajícího programu, pověřeno Město Vídeň a současně pokračuje národní koordinace na území jednotlivých členských států (pro ČR – viz zveřejněný Kontakt). Administrativní a technickou podporu pro program nadále zajišťuje Společný sekretariát se sídlem ve Vídni.

Příprava návrhu programu spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 a určení témat pro spolupráci se vyvíjelo se zapojením odborné i širší veřejnosti postupně již od r. 2012, nejprve využitím on-line dotazníků, cílených interview a workshopu (Vídeň, září 2013). Jednotlivé oddíly a přílohy návrhu programu spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 byly postupně dopracovávány, především v těchto etapách:

  • Nadnárodní dialog: Relevantní instituce a širší veřejnost programového území měli možnost účastnit se seminářů v jednotlivých státech (v ČR - Praha, duben 2013) a tematických workshopů (Padova, květen 2013) k programu v období 2014-2020.
  • Zpracování 4. verze programu spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 (prosinec 2013): V této etapě jsme oslovili více než 1000 adresátů z ČR formou e-mailů se žádostí o zaslání komentářů k návrhu.
  • Zpracování návrhu programu spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 ve verzi z dubna 2014 (anglická verze a překlad do češtiny jsou v kategorii Programový dokument. Tento návrh byl společně s podepsanou dohodou (viz příloha - Annex B) předložen pro informaci na jednání členů Vlády ČR 9. července 2014. Řídící orgán ho zaslal Evropské komisi 18. července 2014.
  • Zpracování finálního návrhu programu spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 ve verzi ze 4. prosince 2014: Finální návrh zohledňuje připomínky Evropské komise a ke dni zpracování jí byl i oficiálně zaslán. Připomínky EK se týkaly především indikátorů. Finální návrh byl Evropskou komisí schválen 16. prosince 2014 (anglická verze je v kategorii Programový dokument).

KONTAKT:

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské územní spolupráce
Oddělení mezinárodních územních vazeb
Koordinátor příprav a realizace OP CENTRAL EUROPE 2020 v ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Pracoviště: Na Příkopě 3-5
Tel: 234 154 414, 234 154 016
nadnarodni@mmr.cz