OP Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)

 

SPUŠTĚN NOVÝ WEB OP VaVpI

 

Program se zaměřuje na posilování výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu CR zajištujícího růst, konkurenceschopnost a vytváření pracovních míst (zejména vysoce kvalifikovaných), v regionech tak, aby se ČR stala evropsky významným místem koncentrace těchto aktivit, a to prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a dalších relevantních subjektů.

OP VaVpI je zpracován tak, aby podpořil nabídku na straně veřejného sektoru, a to především u vysokých škol, veřejných výzkumných institucí (VVI) a dalších subjektů zabývajících se výzkumem a vývojem a pomohl tak k úspěšnému přenosu poznatků a umožnil jejich aplikaci v průmyslových i neprůmyslových odvětvích.

Jedná se o následujících osm priorit:

 1. Biologické a ekologické aspekty udržitelného rozvoje
 2. Molekulární biologie a biotechnologie
 3. Energetické zdroje
 4. Materiálový výzkum
 5. Konkurenceschopné strojírenství
 6. Informační společnost
 7. Bezpečnost a obrana
 8. Priority rozvoje české společnosti

Projekt je geograficky lokalizován. Neposuzuje se tedy sídlo žadatele, ale místo realizace zamýšlené investice. Podporu z OP VaVpI je možné získat pro projekty lokalizované ve všech NUTS II regionech ČR, které spadají do cíle Konvergence, tj. Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko. Prostředky z OP VaVpI jsou v rámci cíle Konvergence určeny pro rozvoj všech regionů mimo Prahy.

OP Výzkum a vývoj pro inovace obsahuje 4 prioritní osy rozdělující operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.

 • Evropská centra excelence - jejím cílem je vytvoření omezeného počtu špičkových center s kvalitní VaV infrastrukturou schopných zapojit se do mezinárodní spolupráce v rámci ERA a ESFRI, a vytvářet poznatky vyzužitelné v aplikační sféře.
 • Regionální VaV centra - zaměřuje se na zajištění regionálních VaV kapacit určených pro tvorbu a přenos poznatků a posílení spolupráce VaV institucí s aplikační sférou.
 • Komercializace a popularizace VaV- zaměřuje se na zajištění podmínek pro ochranu, šíření a uplatnění výsledků, popularizaci VaV, dostupnost vědeckých informací a zefektivnění VaV politiky.
 • Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem - podporuje infrastrukturu pro výuku na vysokých školách, spojenou s výzkumem s přímým dopadem na nárůst lidských zdrojů pro VaV aktivity a lepší připravenost absloventů pro praxi.

O podporu mohou žádat veřejné vysoké školy, státní vysoké školy, soukromé vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, resortní výzkumné ústavy, neziskové instituce, jimi vytvořené právnické osoby, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a další.

Udržitelnost projektu je 5 let od ukončení realizace projektu.

Řídícím orgánem OP VaVpI je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT).

OP VaVpI je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).