OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

 

SPUŠTĚN NOVÝ WEB OP VK

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovacím období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU).

OP VK se zaměřuje na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů.

Cíle programu:

Globální cíl

Globálním cílem OP VzVK 2007-2013 je rozvoj otevřené, flexibilní a soudržné společnosti a posílení konkurenceschopnosti ekonomiky ČR prostřednictvím partnerské spolupráce vedoucí ke zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Specifické cíle

1. Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.

2. Inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností, větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice, ke zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj a k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako celek.

3. Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky.

4. Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání včetně propojení těchto jednotlivých částí v systému celoživotního učení.

Typy projektů:

  • Individuální projekty je možné předkládat v rámci výzev vyhlašovaných MŠMT pro prioritní osu 1, 2, 3 a 4. Individuální projekty národní jsou realizovány na celém území ČR, zatímco individuální projekty ostatní mají regionální, příp. neregionální charakter.Výše podpory a délka trvání pro individuální projekt budou stanoveny ve výzvě.
  • Grantové projekty je možné předkládat vrámci globálních grantů, jež jsou vyhlašovány kraji ČR pro prioritní osu 1 a 3. Grantové projekty jsou realizovány na území příslušného kraje. Výše podpory pro grantový projekt předkládaný v rámci globálního grantu je 400 000 - 25 000 000 Kč nebo dle podmínek výzvy. Maximální délka trvání grantového projektu předkládaného v rámci globálního grantu jsou 3 roky.

Informace o OP VK je možné nalézt na webových stránkách MŠMT www.msmt.cz i stránkách krajů ČR, případně na centrálních webových stránkách ESF v ČR www.esfcr.cz. Případné dotazy je možné zasílat na elektronickou adresu opvzdelavani@msmt.cz.

  • Dotazy všeobecného rázu ohledně OP VK: opvzdelavani@msmt.cz
  • Dotazy všeobecného rázu ohledně Evropského sociálního fondu: esf@msmt.cz
  • Dotazy všeobecného rázu pro zájemce o individuální projekty : cera@msmt.cz
  • Dotazy, týkající se informačních systémů Benefit7 a HoMo (Hodnotitelský modul): help_OPVK@msmt.cz