OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovacím období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). 
 
Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky (ČR) směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle,na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR.
 
  • OP VVV se zaměřuje na zvýšení kvality vzdělávání, zajištění podmínek pro kvalitní výzkum, propojení vzdělávání a výzkumu s trhem práce a posílení principu rovného přístupu ke vzdělávání.
  • OP VVV by také měl snížit rizika neúspěchu mladých lidí ve vzdělání, což bude mít významný vliv na kvalitu jejich života i na jejich úspěch na trhu práce.
  • OP VVV podporuje zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy, spravedlivost, sociální soudržnost a aktivní občanství, zlepšování kreativity a inovativnosti a rozvoj podnikatelských schopností, na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy.
 

Podpora příjemců ze všech stupňů vzdělávací a vědecko-výzkumné soustavy bude rozdělena do 3 prioritních os:

PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) – zaměřena na dosažení špičkové úrovně českého výzkumu v mezinárodním měřítku, zlepšení spolupráce ve výzkumu, zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro přípravu budoucích výzkumníků

PO2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (EFRR/ESF) – zaměřena na zkvalitnění a otevřenost vzdělávání na vysokých školách společně se zkvalitněním strategického řízení vysokých škol, rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, včetně podpory výuky spojené s výzkumem, zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro zkvalitnění a otevřenost vzdělávání na vysokých školách

PO3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (ESF) – zaměřena na vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků v klíčových kompetencích, rozvoj strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání, zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků, zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

 

Zaměření: podpora výzkumu a vývoje, zvyšování kvality vzdělávání a vytváření kvalitních lidských zdrojů a nových znalostí, provázání veřejných investic do vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací s širším hospodářským a společenským prostředím regionů, podpora rovným příležitostem ve vzdělávání a odstranění segregace ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětí se sociálním znevýhodněním, mj. romských.

Harmonogram výzev:

Avíza výzev OP VVV
Vyhlášené výzvy OP VVV

Harmonogramy výzev 2019

Žadatelé a příjemci:

Dokumentace pro žadatele a příjemce
Semináře
Monitorovací systém 2014+
Informace k veřejným zakázkám
Seznamy operací (příjemců)
Kompletní přehled podpořených projektů OP VVV
Výzvy (odkaz do záložky Výzvy OP VVV) 

Kontakty:

E-mail:

Případné dotazy je možné zasílat emailem na adresu: opvvv@msmt.cz

Facebook:

https://www.facebook.com/opvvv/

Korespondenční adresa:

Řídicí orgán OP VVV, MŠMT, Karmelitská 529/5, 118 12, Praha 1

Kontaktní adresa:

Řídicí orgán OP VVV, MŠMT, Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

Kontakty na pracovníky OP VVV:

OP VVV kontakty k 15 9 2017 - aktualizováno k 15. 9. 2017

Poznámka: údaje o kontaktních osobách výzev naleznete vždy přímo v dané výzvě v sekci Výzvy OP VVV

 

Více informací naleznete na webových stránkách MŠMT.