Fondy Evropské unie zahrnují širokou škálu nástrojů finanční a program technické pomoci. Slouží především k podpoře hospodářského růstu členských zemí, zlepšování vzdělanosti jejich obyvatel a snižování sociálních nerovností. Mimo strukturální fondy a Fond soudržnosti, kterým je věnován tento portál www.strukturalni-fondy.cz, má EU k dispozici i další fondy a programy, které je možné v České republice využít. Kromě toho zde existují i programy, které nespadají pod EU, ale úzce s ní souvisí.

Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS), též nazývané Informace o fondech EU. Cílem je, aby se zmírnily rozdíly v životní a ekonomické úrovni mezi chudšími a bohatšími regiony a zeměmi EU a zároveň se zvyšovala schopnost Evropské unie jako celku čelit výzvám 21. století.

Evropská unie di​sponuje třemi hlavními fondy:

  • Strukturální fondy:
    • Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)
    • Evropský sociální fond (ESF)
  • Fond soudržnosti (FS)

Fondy Evropské unie jsou hlavními nástroji politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti Evropské unie. Existují dva strukturální fondy a to Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond. Jejich cílem je snižování rozdílů mezi jednotlivými regiony v členských státech EU. Z těchto fondů čerpají v různé míře všechny členské státy, více však tzv. nové členské země, mezi které se stále ještě řadí i Česká republika.