Výzkumná infrastruktura pro mladé vědce

Popis projektu

Název projektu: Výzkumná infrastruktura pro mladé vědce
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002334
Termín řešení projektu: 1. 10. 2017 – 31. 1. 2021 
Kontaktní osoba: Ing. Michaela Vaidová, BA (Hons)

Dotační titul                    

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název výzvy: Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace
Číslo výzvy: 02_16_017

Realizační tým

Garant projektu: doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D.

Projektový manažer: Ing. Michaela Vaidová, BA (Hons)

Finanční manažer: Ing. Michaela Vaidová, BA (Hons)

Anotace

Řešení projektu je zaměřeno na rozvoj kvalitního instrumentálního vybavení laboratoří sloužících pro výuku výzkumně zaměřených studijních programů dvou spolupracujících fakult MENDELU v rámci komplementárního projektu – Mladí vědci. Prostřednictvím nového přístrojového vybavení dojde k zatraktivnění zázemí VaV pro studenty, zvýšení jejich zájmu o studium a zkvalitnění publikačních výstupů. Hlubší zapojení doktorandů do výzkumu podpoří jejich konkurenceschopnost v Evropském výzkumném prostoru.

Klíčové aktivity

 • KA 1 Řízení projektu
 • KA 2 Zajištění přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkumně zaměřené studijní programy
 • KA 3 Zajištění dodatečného podpůrného vybavení

Předpokládané výstupy

 • Inovace laboratoří prostřednictvím nově pořízené infrastruktury – 16 funkčních celků:
  • Rozšíření mobilní robotické platformy
  • Rozvoj laboratoře virtuální reality
  • Elektroencefalograf a data pro analýzu spotřebitelského chování
  • Cytoflowmetr
  • Klimatická komora
  • Hodnocení vnitřní kvality rostlin
  • Kapalinový chromatograf s hmotnostní detekcí
  • Fluorescenční mikroskop
  • Vinařská analytická laboratoř
  • Technologická laboratoř
  • Laboratorní přípravna vzorků
  • Kalorimetrická aparatura
  • Mikrotom, motorizace stereomikroskopu Zeiss
  • Laboratoř krajinného modelování
  • HW a SW vybavení pro tvůrčí ateliérová pracoviště
  • Laboratoř rostlinných biotechnologií
 • Upgrade stávající infrastruktury.

Monitorovací indikátory

 • Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných infrastruktur pro výzkumně zaměřené studijní programy - 16
 • Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu pro výzkumně zaměřené studijní programy - 170
 • Podíl studentů doktorského studia využívajících infrastrukturu na VŠ – 16 %
 • Počet doktorandů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu pro výzkumně zaměřené studijní programy - 80

 

Projekt Výzkumná infrastruktura pro mladé vědce je spolufinancován Evropskou unií