Podpora multidisciplinarity výzkumných programů mladých vědců

Popis projektu

Název projektu: Podpora multidisciplinarity výzkumných programů mladých vědců
Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002333
Termín řešení projektu: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2022
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kočiš Krůtilová, Ph.D.

Dotační titul                    

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název výzvy: Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů v prioritní ose 2 OP
Číslo výzvy: 02_16_018

Realizační tým

Garant projektu: prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.

Projektový manažer: Ing. Veronika Kočiš Krůtilová, Ph.D.

Finanční manažer: Ing. Barbora Šiklová

Garanti studijních programů:

 • doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
 • prof. Ing. Radim Farana, CSc.
 • doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
 • prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
 • prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

Koordinátoři pro mobility:

 • doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D.
 • Ing. Hana Vránová

Anotace

Projekt řeší zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem na PEF a ZF, zvýšení kvality výzkumně zaměřených doktorských programů, motivaci talentovaných studentů k rychlejšímu profesnímu a kariérovému růstu, rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj a tím udržení perspektivních akademických pracovníků pro práci na univerzitě v jejich nejproduktivnější fázi. Projekt řeší vznik 2 nových a rozvoj 3 doktorských programů, podporu nejnadanějších studentů a profesní rozvoj akademických pracovníků.

Klíčové aktivity

 • KA 1 Řízení projektu
 • KA 2 Tvorba a rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů
 • KA 3 Tvorba výzkumně zaměřeného multiple degree programu
 • KA 4 Stáže Ph.D. studentů
 • KA 5 Zapojení odborníků z praxe a zahraničí
 • KA 6 Stáže akademických a výzkumných pracovníků
 • KA 7 Praxe a stáže studentů VŠ u budoucích zaměstnavatelů relevantních ke studovanému výzkumně zaměřenému studijnímu programu
 • KA 8 Individuální výuka a zapojení studentů bakalářských a magisterských studijních programů do výzkumu
 • KA 9 Získávání a zapracování klíčových a perspektivních výzkumných a akademických pracovníků (včetně zahraničních) pro výzkumně zaměřené studijní programy

Předpokládané výstupy

 • Vytvoření 2 nových doktorských studijních programů
  • Automatizace řízení a informatika
  • European Horticulture/Evropské zahradnictví (double degree program se Zemědělskou univerzitou v Krakowě
 • Modernizace 3 stávajících doktorských studijních programů
  • Ekonomika a management
  • Zahradnické inženýrství/Horticultural Engineering
  • Zahradní a krajinářská architektura
 • Zapojení zahraničních odborníků a odborníků z praxe
 • Jednosemestrální zahraniční stáže pro studenty Ph.D.
 • Zahraniční stáže pro akademické a výzkumné pracovníky

Monitorovací indikátory

 • Počet nových či modernizovaných výzkumně zaměřených studijních programů akreditovaných i pro výuku v cizím jazyce - 5
 • Počet absolventů prvních ročníků v nových či modernizovaných výzkumně zaměřených studijních programech akreditovaných i pro výuku v cizím jazyce - 38
 • Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků - 16
 • Počet studentů výzkumně zaměřených studijních programů a Ph.D. studentů, kteří se zúčastnili stáž - 7
 • Celkový počet účastníků - 21
 • Počet podpořených spoluprací - 3
 • Počet nově poskytovaných služeb akademickými pracovníky a odborníky ze zahraničí ve výzkumně zaměřených studijních programech - 16

 

Projekt Podpora multidisciplinarity výzkumných programů mladých vědců je spolufinancován Evropskou unií