Mendelova univerzita v Brně může získat dalších 285 mil. Kč z OP VVV

 

Řídicí orgán OP VVV vyhlásil výzvy č. 02_18_056 ESF výzva pro vysoké školy II a č. 02_18_057 ERDF výzva pro vysoké školy II v prioritní ose 2 OP VVV.

Cílem výzvy ESF je primárně  podpora vysokých škol, které na základě specifického zaměření svých strategií chtějí dosáhnout zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit a zavádění praxí do studijních programů.

Předběžná finanční alokace pro Mendelovu univerzitu v Brně je 35 mil. Kč

Podrobnosti zde.

 

Cíle výzvy ERDF je komplementárně realizovat investiční podporu projektu ESF výzvy pro vysoké školy II a to konkrétně prostřednictvím investic do infrastruktury a investičně náročného vybavení.

Předběžná finanční alokace pro Mendelovu univerzitu v Brně je 250 mil. Kč

Podrobnosti zde.

 

Peněz pro univerzity bude v příštích letech méně

 

České vysoké školy se budou do budoucna muset vyrovnat s menším objemem finančních prostředků plynoucích ze strukturálních a investičních fondů EU. Zatímco v sedmiletém programovém období končícím rokem 2020 to byly necelé tři miliardy euro, které využívaly vysoké školy spolu se základními, středními školami a dalšími vzdělávacími organizacemi, v tom následujícím bude k dispozici menší objem finančních prostředků. Na školy to bude klást zvýšené nároky a univerzity budou muset více cílit na strategické věci s dopadem na změnu kultury a řízení těchto organizací. Na konferenci projektových center univerzit z celé republiky, které pořádala na zámku Křtiny Mendelova univerzita, se na tom shodli hlavní manažeři projektů.

Podle Václava Lukeše z Jihočeské univerzity se zcela mění pohled na poskytování finančních prostředků. "Záleží na každé vysoké škole, jakým způsobem k tomu přistoupí a jestli využije finanční prostředky k tomu, aby se posunula, a nebo bude přešlapovat na místě," uvedl Lukeš. Podle něj ubývají prostředky takzvaně do "cihel" a peníze jsou stále více na vzdělávání a strategické řízení.

David Póč, který vede projektovou pracovní skupinu na Masarykově univerzitě, doplňuje, že peníze ze strukturálních investičních fondů Evropské unie sehrály za posledních deset let v životě českých vysokých škol zcela zásadní roli a umožnily výrazný rozvoj infrastruktury i dalších oblastí. Školy se nyní s nižším objemem finančních prostředků budou muset naučit hospodařit efektivněji. "Bude čím dál větší tlak na strategické řízení na úrovni univerzity. Finančních prostředků bude méně, budou jinak cílené, bude nutné více zvažovat jakým způsobem je školy využijí," uvedl Póč.

Co přinesou další roky, zatím není zcela jasné. Vyjednávání o novém programovém období probíhá právě v těchto měsících , změnit se může i cílování peněz do různých regionů či pravidla pro jejich využití Přestože nastavení čerpání pro období 2021-2027 není definitivní, Póč odhadl, že na české školy může jít 1,5 až 2 miliardy euro s ohledem na skutečnost, že vzdělávání i výzkum jsou nadále mezi prioritami ČR Vv nejbližší době čeká vysoké školy možnost využít prostředky ze strategické výzvy zaměřené na rozvoj bakalářského a magisterského studia včetně podpory rozvoje vzdělávací infrastruktury. Odborníci spolu s ministerstvem školství nyní řeší její nastavení. "Do Bruselu budou v listopadu zaslány požadavky na proplacení prostředků za poslední roky využité právě v oblasti podpory vzdělávání či vědy a výzkumu. Dokončují se analýzy kolik prostředků zbylo z minulých výzev a ty bychom chtěly využít v těchto “strategických výzvách," uvedl Póč. Podle něj lze průměrně u jedné školy je možné uvažovat o využití zhruba 100 milionů korun na investice a dalšími průměrně 40-50 milionů korun neinvestičního charakteru v roce 2019 a 2020.

"Do budoucna mají české vysoké školy před sebou velký úkol definovat svoje klíčová témata," uvedl Póč s tím, že to bude pro management univerzit naprosto zásadní věc. Situace se podle něj ale mění k lepšímu, protože dnes už většinou univerzity ví, co dopředu chtějí a hledají k tomu nástroj, jak toho dosáhnout. Experti zároveň varují před rušením pozic projektových manažerů po skončení jednoho programovacího období. "Po ukončení určitého projektu by nemělo dojít k “likvidaci“ celého projektového týmu, je potřeba vize práce s klíčovými pracovníky a mělo by zůstat jádro zkušených pracovníků podílejících se na strategickém řízení," uvedl Póč, podle kterého má být projektový manažer součástí struktury vedení univerzity či fakult a zajišťovat tak určitou kontinuitu při plnění strategických cílů. Lukeš v této souvislosti preferuje model fungující ve Velké Británii nebo USA, kde mají projektová centra, která se stala rozvojovými centry univerzit. Pokud jde o strategický projekt s dopadem na více součástí, zajišťuje ho právě projektové centrum a půjčuje si lidi na zakázky, ekonomy atd. "V zahraničí se na rozvojovém centru pojí vše, co je pro strategii důležité, tento odborník dělá reporty pro management, výroční zprávy, má k dispozici data a na základě nich vytváří strategii," uvedl Lukeš.

Zdroj: https://www.universitas.cz/aktuality/1672-penez-pro-univerzity-bude-v-pristich-letech-mene

 

OP VVV Aktuálně – MENDELU bude řešit další dva projekty OP VVV

 

Mendelova univerzita v Brně bude řešit další dva projekty OP VVV, které byly podpořeny v rámci PO 1 ve výzvě Excelentní výzkum.

 

Hlavním cílem projektu Centrum experimentální biologie rostlin, který bude Mendelova univerzita v Brně realizovat s Masarykovou univerzitou, Ústavem experimentální botaniky AV ČR a Středočeským centrem rostlinných biotechnologií je objasnit mechanismy, jimiž rostliny reagují na vlivy vnějšího prostředí, zahrnující jak abiotické, tak biotické stresy a jejich kombinace. Šíře přístupů (od buněčné úrovně až po vývoj plodů) a metodik (transkriptomika, proteomika, hormonomika, těkavé látky) umožní získat komplexní obraz dynamické odezvy rostlin na vnější prostředí. Odborný tým MENDELU bude pracovat pod vedením prof. RNDr. Břetislava Brzobohatého, CSc.

 

Další z podpořených projektů, je projekt Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech – PROFISH. Jedná se o projekt, jehož cílem je získání nových poznatků základního i aplikovaného výzkumu v  oblasti chovu a chorob ryb, což povede ke zvýšení  udržitelnosti produkce sladkovodních ryb v České republice. Projekt je založen na vzájemné spolupráci Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. a tří veřejných vysokých škol, které jsou zaměřeny na výzkum a vzdělávání v oblastech veterinární medicíny a zemědělské produkce - VFU, MENDELU, FROV JČU Odborný tým MENDELU bude pracovat pod vedením prof. Dr. Ing. Jana Mareše.

 

Strategický projekt OP VVV Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně hodnocen mezi deseti nejlepšími projekty

 

18. května 2018 byla na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze zahájena venkovní putovní výstava fotografií projektů, které získaly evropské dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).V průběhu dalších měsíců bude výstava k vidění i v Českých Budějovicích, Plzni, Brně a Ostravě.

Prostřednictvím tohoto operačního programu v gesci MŠMT získalo dosud finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů téměř 7 000 projektů. Fotografie deseti nejlepších z nich si díky putovní výstavě můžete prohlédnout také v Brně.  

Mezi deseti vybranými projekty, které prezentují svoje výstupy a výsledky, je strategický projekt Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně, který je od 1.6.2017 realizován pod vedením děkana Zahradnické fakulty Roberta Pokludy.

Kde a kdy si výstavu můžete v Brně prohlédnout? 21. 8. – 20. 9. 2018, Malinovského náměstí

Projekt „Mobility MENDELU“

V současné době již v rámci projektu „Mobility MENDELU“ vyjelo pět výzkumných pracovníků na šestiměsíční výzkumné pracovní pobyty do zahraničí, a to do Německa, Rakouska, Španělska, Nizozemsko a Irska.

Do poloviny června vyjede celkem 15 pracovníků MENDELU do nejrůznějších evropských i mimoevropských zemí. Zbylé 4 z celkem 19 naplánovaných mobilit budou zahájeny v druhé polovině roku 2018 nebo v první půlce roku 2019. Ze zahraničí pak v letech 2018–2020 přijedou 4 výzkumní pracovníci, a to ze Španělska, Portugalska, Japonska a Brazílie.

První vyjíždějící výzkumný pracovník z Ústavu informatiky PEF je již od března 2018 v Německu na Universitě v Kostnici, kde na Ústavu počítačové a informační vědy řeší výzkum v oblasti detekce plagiátorství a akademické etiky.

V Rakousku, konkrétně na Fachhochshule v Salcburku, je od dubna 2018 výzkumná pracovnice z Ústavu dřevařských technologií LDF, která se v rámci svého výzkumu zabývá modelováním a analýzou střešních konstrukcí a konstrukčních prvků historických budov.

Do Španělska v dubnu 2018 odcestoval výzkumný pracovník z Ústavu chemie a bichochemie AF, aby na Andaluském institutu věd o Zemi v Granadě realizoval výzkum v oblasti krystalografie peptidů a proteinů.

Další výzkumný pracovník z Ústavu ekologie lesa LDF je od dubna 2018 na nizozemské Univerzitě ve Wageningenu, kde se věnuje zkoumání koloběhu živin v nizozemských lesích.

Zatím poslední výzkumná pracovnice odcestovala koncem dubna 2018 do Irska, kde se na University College v Dublinu zabývá studiem molekulárně-biologických mechanismů ovlivňujících internalizaci nanočástic do nádorových buněk.

První výzkumný pracovník na stáž

Dne 1. ledna 2018 byla zahájena realizace projektu OP VVV „Mobility MENDELU“ s oficiálním názvem Rozvoj internacionalizace výzkumného prostředí Mendelovy univerzity v Brně.
Projekt reaguje na jedinečnou příležitost zvýšení mezinárodního přesahu výzkumných aktivit na MENDELU prostřednictvím šestiměsíčních pracovních pobytů výzkumných pracovníků na prestižních zahraničních pracovištích a pobytů předních výzkumných pracovníků ze zahraničí na naší univerzitě. V rámci projektu tak v letech 2018–2020 vyjede celkem 19 výzkumných pracovníků juniorů i seniorů z jednotlivých součástí MENDELU nejen do zemí EU, ale i do USA, Japonska či Jihoafrické republiky. Ze zahraničí pak přijedou 4 výzkumní pracovníci, a to ze Španělska, Portugalska, Japonska a Brazílie, s cílem přenést své vědecké a výzkumné poznatky na MENDELU, a podpořit tak internacionalizaci pracovního prostředí na univerzitě. V březnu 2018 vyjel první výzkumný pracovník z PEF do Německa, další tři zaměstnanci pak vycestují v průběhu dubna a května z AF a LDF. Realizačnímu týmu se daří překonávat nemalé administrativní a procesní překážky tak, aby cíle projektu byly naplněny, a tudíž došlo ke komplexnímu rozvoji internacionalizace výzkumného prostředí na MENDELU.

 

Kariérní den 14.3.2018 v číslech

Máme za sebou 4. ročník Kariérního dne, který podporuje uplatnitelnost absolventů univerzity. Vystavovatelé velmi kladně hodnotili organizaci i zájem studentů.
-          Více než 1 200 studentů se zúčastnilo.
-          1 000 katalogů se rozdalo hned během dopoledne, (příští rok bude vytištěno více).
-          43 zaměstnavatelů se zúčastnilo (pozdě příchozí zaměstnavatelé byli z kapacitních důvodů odmítnuti). 
-          250 – tolik bylo ve foto koutku pořízeno fotografií.
-          80 studentů si nechalo zpracovat profesionální fotky.
-          1,35 – takovou průměrnou známku jsme dostali jako pořadatelé od zaměstnavatelů (vystavovatelů) za organizaci.
-          Více než ¼ studentů se domluvila na další spolupráci se zaměstnavateli.
-          235 studentů se zúčastnilo soutěže o poukazy na nákup zboží v e-shopu Alza.
-          8 500 Kč v poukazech bylo rozděleno do e-shopu Alza bylo v poukazech rozděleno mezi tři výherce

13. 2. 2018

Mendelova univerzita v Brně získala dalších 113 mil. Kč. na modernizaci infrastrukturního vybavení pro bakalářské a studijní programy.

Projekt Centrální laboratoře Mendelovy univerzity v Brně byl připraven od vedením prorektora Adama do výzvy č. 02_17_044 (Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ) v prioritní ose 2 OP VVV „Rychlovýzva“.

Cílem projektu Centrální laboratoře Mendelovy univerzity v Brně je zvýšit kvalitu bakalářských a magisterských studijních programů na Mendelově univerzitě v Brně prostřednictvím modernizace infrastrukturního vybavení. V rámci projektu bude podpořena primárně infrastruktura sdílená více univerzitními součástmi.

Sekundárním cílem projektu je posílení již realizovaných intervencí ESF projektu OP VVV Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně a dosažení multiplikačního efektu studijního prostředí na VŠ v prioritní ose 2 OP.

Podrobnosti zde.

22. 1. 2018

Fáze kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí na projektu OP VVV CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008510 Centrální laboratoře Mendelovy univerzity v Brně byla úspěšně ukončena. Projekt byl připraven do výzvy č. 02_17_044 pro Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ v prioritní ose 2 OP (tzv. Rychlovýzva)

Cílem projektu Centrální laboratoře Mendelovy univerzity v Brně je zvýšit kvalitu bakalářských a magisterských studijních programů na Mendelově univerzitě v Brně prostřednictvím modernizace infrastrukturního vybavení. V rámci projektu bude podpořena primárně infrastruktura sdílená více univerzitními součástmi.

Sekundárním cílem projektu je posílení již realizovaných intervencí ESF projektu OP VVV Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně a dosažení multiplikačního efektu studijního prostředí na VŠ v prioritní ose 2 OP.

8. 1. 2018

V rámci aktivit projektu OP VVV Rozvoj internacionalizace výzkumného prostředí Mendelovy univerzity v Brně (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0007953, zkrácený název Mobility MENDELU) vyhlašujeme výběrové řízení na výjezdy výzkumných pracovníků juniorů a seniorů do zahraničí.

Více informací k jednotlivým mobilitám na jednotlivých součástech MENDELU a veškeré podmínky výběrového řízení naleznete ZDE

 

Jednotlivé součásti MENDELU vypisují následující výběrová řízení:

Agronomická fakulta (AF) - celkem 6 mobilit:

Pracovní pobyty výzkumných pracovníků - JUNIORŮ: USA (Obor: Chemistry)

Pracovní pobyty výzkumných pracovníků - JUNIORŮ: ŠPANĚLSKO (Obor: Chemistry)

Pracovní pobyty výzkumných pracovníků - JUNIORŮ: ŠVÝCARSKO (Obor: Materials Science)

Pracovní pobyty výzkumných pracovníků - JUNIORŮ: VELKÁ BRITÁNIE (Obor: Molecular Biology & Genetics)

Pracovní pobyty výzkumných pracovníků - JUNIORŮ: BELGIE (Obor: Molecular Biology & Genetics)

Pracovní pobyty výzkumných pracovníků - JUNIORŮ: RAKOUSKO (Obor: Molecular Biology & Genetics)

Výběrové řízení na pracovní pobyty výzkumných pracovníků v zahraničí Agronomická fakulta

 

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS) - celkem 2 mobility:

Pracovní pobyty výzkumných pracovníků - JUNIORŮ: USA (Obor: Sociální a humanitní obory)

Pracovní pobyty výzkumných pracovníků - SENIORŮ: JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA (Obor: Environment/Ecology)

Výběrové řízení na pracovní pobyty výzkumných pracovníků v zahraničí Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

 

Institut celoživotního vzdělávání (ICV) - celkem 1 mobilita:

Pracovní pobyty výzkumných pracovníků - JUNIORŮ: LOTYŠSKO (Obor: Sociální a humanitní obory)

Výběrové řízení na pracovní pobyty výzkumných pracovníků v zahraničí Institut celoživotního vzdělávání

 

Lesnická a dřevařská fakulta (LDF) - celkem 4 mobility:

Pracovní pobyty výzkumných pracovníků - JUNIORŮ: RAKOUSKO (Obor: Materials Science)

Pracovní pobyty výzkumných pracovníků - JUNIORŮ: NIZOZEMÍ (Obor: Agricultural Sciences)

Pracovní pobyty výzkumných pracovníků - JUNIORŮ: ŠPANĚLSKO (Obor: Agricultural Sciences)

Pracovní pobyty výzkumných pracovníků - JUNIORŮ: USA (Obor: Agricultural Sciences)

Výběrové řízení na pracovní pobyty výzkumných pracovníků v zahraničí Lesnická a dřevařská fakulta

 

Provozně-ekonomická fakulta (PEF) - celkem 4 mobility:

Pracovní pobyty výzkumných pracovníků - JUNIORŮ: USA (Obor: Sociální a humanitní obory)

Pracovní pobyty výzkumných pracovníků - SENIORŮ: RAKOUSKO (Obor: Sociální a humanitní obory)

Pracovní pobyty výzkumných pracovníků - SENIORŮ: ŠVÉDSKO (Obor: Sociální a humanitní obory)

Pracovní pobyty výzkumných pracovníků - SENIORŮ: NĚMECKO (Obor: Sociální a humanitní obory)

Výběrové řízení na pracovní pobyty výzkumných pracovníků v zahraničí Provozně ekonomická fakulta

 

Zahradnická fakulta - celkem 2 mobility:

Pracovní pobyty výzkumných pracovníků - JUNIORŮ: ŠPANĚLSKO (Obor: Chemistry)

Pracovní pobyty výzkumných pracovníků - SENIORŮ: JAPONSKO (Obor: Sociální a humanitní obory)

Výběrové řízení na pracovní pobyty výzkumných pracovníků v zahraničí Zahradnická fakulta 

 

Požadované podklady pro toto výběrové řízení posílejte do pátku 19. 1. 2017 do 14:00 na e-mailovou adresu martina.miskelova@mendelu.cz. Případné dotazy zodpoví také Projektová manažerka, Ing. Zuzana Židová (e-mail: zuzana.zidova@mendelu.cz). 

27.12. 2017

Mendelova univerzita v Brně získala další projekt OP VVV.

Projekt Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxiCZ.02.1.01/0.0/16_025/0007314 byl připraven do výzvy PO 1 Předaplikační výzkum a bude řešen od 1.6.2018 pod vedením prof. Adama. Poskytovatel projektu schválil finanční podporu tohoto projektu ve výši 89 600 836 Kč.

Podrobnosti zde.

23. 12. 2017

Mendelova univerzita v Brně podala pod vedením prorektora Adama další projekt do OP VVV Centrální laboratoře Mendelovy univerzity v Brně.

Cílem tohoto projektu je zvýšit kvalitu bakalářských a magisterských studijních programů na Mendelově univerzitě v Brně prostřednictvím modernizace infrastrukturního vybavení. V rámci projektu bude podpořena primárně infrastruktura sdílená více univerzitními součástmi.

Sekundárním cílem projektu je posílení již realizovaných intervencí ESF projektu OP VVV Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně a dosažení multiplikačního efektu.

Projekt byl připraven do výzvy č. 02_17_44 Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ (tzv. Rychlovýzva) a Mendelova univerzita v Brně požaduje 115 354 854 Kč.

Mendelova univerzita v Brně získala další projekt OP VVV.

Projekt Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxiCZ.02.1.01/0.0/16_025/0007314 byl připraven do výzvy PO 1 Předaplikační výzkum a bude řešen od 1.6.2018 pod vedením prof. Adama. Poskytovatel projektu schválil finanční podporu tohoto projektu ve výši 89 600 836 Kč.

Podrobnosti zde.

1. 11. 2017

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil avízo výzvy č. 02_17_044  Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ v prioritní ose 2. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru.

Závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+. Přílohy výzvy budou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+ dne 8. 11. 2017.

Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: do vyčerpání alokace, nejpozději do 26. ledna 2018 do 14 hod.

Vzhledem k faktu, že žadatel (MENDELU) je oprávněn předložit nejvýše jednu žádost o podporu, bude na MENDELU při přípravách žádosti postupováno v souladu s RR č. 16/2016 Příprava žádostí o podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Podrobnosti zde.

 

Finance získané z OP VVV k 22.9.2017

Ex. Týmy - Prof. Jankovský - Výzkumné centrum pro studium patogenů z rodu Phytophthora – 220 686 694 Kč – projekt je řešen od 1.12.2016

ESF projekt - Doc. Klimánek– Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně  139 718 449 Kč – projekt je řešen od 1.6.2017             

ERDF projekt - prof. Pokluda – Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně -  349 323 380 Kč – projekt je řešen od 1.6.2017

Ph.D. ESF (PEF) Podpora multidisciplinarity výzkumných programů mladých vědců – prof. Klimeš – 14 988 654,24 Kč – projekt bude řešen od 1.10.2017

Ph.D. ERDF (ZF) Výzkumná infrastruktura pro mladé vědce – prof. Burg – 45 468 682 Kč – projekt bude řešen od 1.10.2017

Ph.D. ESF (FRRMS) Vytvoření doktorského studijního programu "Business and Development Studies„ – prof. Grega – 9 323 160 Kč – projekt je řešen od 1.6.2017

Rozvoj VaV – Rozvoj kapacit pro oblast výzkumu a vývoje na Mendelově univerzitě v Brně - prof. Adam – 58 810 125 Kč - Projekt bude realizován od 1. 3. 2018

Mobility VaV - Rozvoj internacionalizace výzkumného prostředí Mendelovy univerzity v Brně  - prof. Adam – 19 912 824 Kč - Projekt bude realizován od 1. 1. 2018

22. 9. 2017

Mendelova univerzita v Brně získala pod vedením prorektora Vojtěcha Adama projekt OP VVV zaměřený na posílení mezinárodních vazeb ve vědě a výzkumu.

Projekt Rozvoj internacionalizace výzkumného prostředí Mendelovy univerzity v Brně CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0007953 byl podán do výzvy č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v prioritní ose 2.

Projekt podpoří vznik a rozvoj mezinárodních vazeb na významných zahraničních výzkumných pracovištích a univerzitách. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím aktivit:

Příjezdy do ČR:

Pracovní pobyty post doků ze zahraničí v ČR

Pracovní pobyty výzkumných pracovníků - seniorů ze zahraničí v ČR

Výjezdy z ČR:

Pracovní pobyty výzkumných pracovníků - juniorů v zahraničí

Pracovní pobyty výzkumných pracovníků - seniorů v zahraničí

Realizace projektu se předpokládá od 1.1.2018 na 36 měsíců. V rámci projektu vyjede  na šestiměsíční stáže do zahraničí 19 výzkumných pracovníků ze všech pracovišť MENDELU, 4 zahraniční odborníci přijedou na univerzitu. Projekt znamená pro univerzitu částku téměř 20 mil. Kč. na podporu mezinárodních vazeb ve vědě a výzkumu.

18. 8. 2017

Mendelova univerzita v Brně pod vedením prorektora Vojtěcha Adama získala další celouniverzitní strategický projekt OP VVV Rozvoj kapacit pro oblast výzkumu a vývoje na Mendelově univerzitě v Brně“  za téměř 59 mil. Kč.

Hodnotící komise ocenila projekt velmi vysoko (96,5 bodu) a bylo doporučeno jen minimální krácení rozpočtu.

Projekt bude realizován od 1. ledna 2018. Projekt bude mít přímý přínos do rozpočtu univerzity a ovlivní chod univerzity nejméně do roku 2021. 

Podrobnosti zde.

Primárním cílem projektu je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků na MENDELU, za účelem zvýšení jejich odborné kapacity pro manažerské a strategické řízení výzkumu a vývoje a pro vytvoření mezinárodně konkurenceschopných podmínek a prostředí pro provádění excelentního výzkumu a vývoje prostřednictvím nastavení strategického řízení v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a s cílem získání ocenění HR Award.

Uvedený cíl v sobě obsahuje zpracování a přijetí komplexní strategie rozvoje a řízení výzkumu a vývoje, rozvoje lidských zdrojů a internacionalizaci ve výzkumu a vývoji na MENDELU do roku 2030 rozpracované do jednotlivých koncepčních materiálů pro oborová zaměření ve výzkumné činnosti a pro její administrativní podporu v souladu s tradicemi i současností výzkumu prováděného na MENDELU.

Všechny aktivity zahrnuté v projektu přispějí k plnění stanovených cílů univerzity v rámci Strategického plánu rozvoje Mendelovy univerzity v Brně do roku 2020 s výhledem do roku 2030, ale i obecné koncepce uplatnění ve znalostní ekonomice. 

4. 8. 2017

Mendelova univerzita v Brně podala pod vedením prorektora Vojtěcha Adama další strategický projekt OP VVV.

Projekt Rozvoj internacionalizace výzkumného prostředí Mendelovy univerzity v Brně CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0007953 byl podán do výzvy č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v prioritní ose 2.

Projekt má podpořit vznik a rozvoj mezinárodních vazeb na významných zahraničních výzkumných pracovištích a univerzitách. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím aktivit:

Příjezdy do ČR:

Pracovní pobyty post doků ze zahraničí v ČR

Pracovní pobyty výzkumných pracovníků - seniorů ze zahraničí v ČR

Výjezdy z ČR:

Pracovní pobyty výzkumných pracovníků - juniorů v zahraničí

Pracovní pobyty výzkumných pracovníků - seniorů v zahraničí

 

Realizace projektu se předpokládá od 1.1.2018 na 36 měsíců. V rámci projektu by mělo vyjet na šestiměsíční stáže do zahraničí 19 výzkumných pracovníků ze všech pracovišť MENDELU, 4 zahraniční odborníci přijedou na univerzitu. V případě, že projekt bude podpořen, získá univerzita částku téměř 20 mil. Kč. na podporu mezinárodních vazeb ve vědě a výzkumu.

Vzhledem k jednokolovému způsobu hodnocení lze očekávat výsledky navrhovaného projektu velmi brzy a to již v průběhu září 2017.

19. 7. 2017

Finance získané z OP VVV k 30.6.2017

Prof. Jankovský - Výzkumné centrum pro studium patogenů z rodu Phytophthora – 220 686 694 Kč – projekt je řešen od 1.12.2016

Doc. Klimánek ESF projekt – Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně      139 718 449 Kč – projekt je řešen od 1.6.2017             
prof. Pokluda ERDF projekt – Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně -  349 323 380 Kč – projekt je řešen od 1.6.2017

Ph.D. ESF (PEF) Podpora multidisciplinarity výzkumných programů mladých vědců – prof. Klimeš – 14 988 654,24 Kč – projekt bude řešen od 1.10.2017

Ph.D. ERDF (ZF) Výzkumná infrastruktura pro mladé vědce – prof. Pokluda – 45 468 682 Kč – projekt bude řešen od 1.10.2017

Ph.D. ESF (FRRMS) Vytvoření doktorského studijního programu "Business and Development Studies„ – prof. Grega – 9 323 160 Kč – projekt je řešen od 1.6.2017

 Výzva Rozvoj kapacit VaV – aktuální stav

Fáze kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí pro strategický projekt OP VVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006175 Rozvoj kapacit pro oblast výzkumu a vývoje na Mendelově univerzitě v Brně byla ukončena.

Žádost o podporu bude dále postoupena do fáze věcného hodnocení. Výsledky projektu lze očekávat v listopadu 2017.

70 mil.

Předpokládaný termín zahájení projektu 1.1.2018

OP VVV Předaplikační výzkum – podané projekty

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007314  Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi - AF prof. Adam – 100 mil. Kč

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007310  Smíšený les zóny mírného pásma jako zdroj obnovitelných přírodních surovin pro výzkum a vývoj nových výrobků jako příspěvek pro bio-based ekonomiku - LDF prof. Maděra 75 mil. Kč.

Fáze kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí u obou projektů byla úspěšně ukončena, projekty postupují do věcného hodnocení.

Výsledky lze očekávat v dubnu 2018.

Předpokládaný termín zahájení projektů je 1.6.2018

13. 4. 2017

Mendelova univerzita v Brně pod vedením koordinátorů prorektora Martina Klimánka a děkana Zahradnické fakulty Roberta Pokludy získala celouniverzitní strategické projekty OP VVV „Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně“ a „Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně“ za téměř 500 mil. Kč.

Hodnotící komise ocenila připravené projekty velmi vysoko, ESF projekt doc. Klimánka získal 92 bodů ze 100 možných, projekt ERDF prof. Pokludy byl hodnocen 86 body ze sta možných.

Projekty budou realizovány od 1. června 2017. Projekty budou mít přímý přínos do rozpočtu univerzity a ovlivní chod univerzity nejméně do roku 2022. 

Podrobnosti zde.

Z projektů by mělo být:

-                 financováno více než 120 investičních akcí – modernizace počítačových učeben, nákup unikátního přístrojového vybavení, stavební úpravy, laboratorní vybavení, rekonstrukce učeben, softwarové licence nebo audio vizuální vybavení učeben,

-                 rekonstruováno a modernizováno několik celoškolských velkokapacitních učeben,

-                 finančně podpořeno 12 strategických studijních programů, nově akreditovány studijní programy zaměřené na praxi,

-                 rozvíjena mezinárodní spolupráce v rámci EU,

-                 podpořena nová strategická partnerství především s aplikační sférou napříč celou EU,

-                 podpořeno téměř 130 zahraničních přednášejících,

-                 modernizováno více jak 80 vyučovaných předmětů,

-                 podpořeno dalším vzděláváním 80 akademických a ostatních pracovníků univerzity,

-                 podpořen vznik více než 60 předmětů vedených v anglické jazykové mutaci,

-                 rozvíjena spolupráce univerzity s aplikační sférou,

-                 financovány aktivity vedoucí k vnitřním systémům řízení kvality,

-                 podpořeno Profesní centrum.

Projekt Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně reaguje na potřebu připravit do praxe konkurenceschopné absolventy, kteří získají studiem na MENDELU relevantní znalosti, dovednosti a v maximální míře rozvinou své kompetence pro úspěšné uplatnění na trhu práce.

Cílem komplementárního projektu Infrastruktura pro konkurenceschopného absolvent Mendelovy univerzity v Brně je vytvoření podmínek pro zkvalitnění pedagogické práce s důrazem na bakalářské a navazující magisterské studijní programy.  Cílem projektu je zajistit moderní konkurenceschopné trendy ve vzdělávání odpovídajícím vybavením, které bude garantovat vysokou kvalitu poskytovaných činností.

Všechny aktivity zahrnuté v komplementárních projektech přispějí k plnění stanovených cílů univerzity v rámci Strategického plánu rozvoje Mendelovy univerzity v Brně do roku 2020 s výhledem do roku 2030, ale i obecné koncepce uplatnění ve znalostní ekonomice. 

21. 3. 2017

ŘO OP VVV informuje žadatele, kteří předložili žádost o podporu v rámci tzv. „čtyřvýzvy“ OP VVV (výzvy 02_16_015, 02_16_016, 02_16_017, 02_16_018), že dne 14. 3. 2017 byl ukončen 1. krok hodnocení. Aktuálně probíhají jednání Hodnoticích komisí v rámci 2. kroku hodnocení, poslední jednání je naplánováno na 6. dubna 2017. Předpokládá se, že výsledky budou zveřejněny nejpozději 18. dubna 2017.

8. 2.  2017

OP VVV Aktuálně - výsledky 1. kola hodnocení výzvy č. 02_16_019 Excelentní výzkum

ŘO OP VVV oznamuje, že 1. kolo hodnocení žádostí o podporu výzvy č. 02_16_019 Excelentní výzkum bylo ukončeno. Podmínky pro postup do 2. kola hodnocení splnilo 118 žádostí o podporu s celkovou požadovanou výší způsobilých výdajů 39 387 205 466,87 Kč.

Disponibilní finanční alokace výzvy je 6 000 000 000,- Kč.

Průběžný seznam žádostí o podporu, které postoupily do 2. kola hodnocení, seřazených sestupně dle získaného počtu bodů, je zveřejněn zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-019-excelentni-vyzkum-informace-o-vysledcich

 

Všechny podávané projekty z Mendelovy univerzity v Brně postupují do dalšího kola soutěže:

Multioborový výzkumný tým pro predikci a řešení environmentálních rizik a socioekonomických dopadů chřadnutí dřevin - Centrum Technické biologie dřevin (CeTeBiD) – 480 948 690 Kč, MENDELU na pozici koordinátora projektu (LDF prof. Jankovský)
Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech – PROFISH – 20 652 672 Kč, MENDELU na pozici projektového partnera (AF Prof. Mareš)
Centrum experimentální biologie rostlin – 54 955 025 Kč MENDELU na pozici projektového partnera (AF Prof. Brzobohatý)

18. 1.  2017

Informace k procesu schvalování a výběru žádostí o podporu předložených v rámci výzev č. 02_16_015, 02_16_016, 02_16_017, 02_16_018 (1. a 2. krok věcného hodnocení)

Jednání Hodnoticích komisí v 1. kroku věcného hodnocení, v němž jsou projednávány všechny žádosti o podporu předložené jedním žadatelem v rámci dvojice komplementárních výzev (ESF výzva pro VŠ a/nebo ERDF výzva pro VŠ – výzvy č. 15 a 16 a Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů a/nebo Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování a modernizace – výzvy č. 17 a 18) probíhají dle zpracovaného harmonogramu. Jakmile dojde k projednání všech žádostí o podporu předložených jedním žadatelem v rámci obou dvojic komplementárních výzev (15/16 a 17/18), budou průběžně dle časových kapacit hodnotitelů plánována jednání Hodnoticích komisí v rámci 2. kroku. Zde budou projednány společně všechny žádosti o podporu předložené jedním žadatelem v rámci všech čtyř výzev. První jednání je naplánováno na 26. ledna 2017, ukončení 2. kroku hodnocení se prozatím předpokládá nejpozději koncem dubna 2017.

Konečné výsledky budou v souladu s pravidly pro hodnocení a výběr projektů všem úspěšným i neúspěšným žadatelům (v rámci obou kroků hodnocení) oznámeny po dokončení hodnocení všech projektů ve 2. kroku hodnocení.

25. 11.  2016

ŘO OP VVV informuje žadatele, kteří předložili svůj projekt v rámci tzv. „čtyřvýzvy“ OP VVV (výzvy 02_16_015, 02_16_016, 02_16_017, 02_16_018), že fáze kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí byla u všech předložených žádostí o podporu dokončena.

Aktuálně byla zahájena jednání Hodnoticích komisí, kterých se v rámci 1. kroku hodnocení předpokládá cca 40.

První jednání proběhlo dne 25. listopadu 2016, poslední jednání se předpokládá v únoru 2017.

O zahájení 2. kroku jednání Hodnoticích komisí bude ŘO OP VVV žadatele opět informovat. Konečné výsledky budou v souladu s pravidly pro hodnocení a výběr projektů v rámci této „čtyřvýzvy“ všem úspěšným i neúspěšným žadatelům (v rámci obou kroků hodnocení) oznámeny po dokončení hodnocení všech projektů ve 2. kroku hodnocení.

Do strategické „čtyřvýzvy“ Mendelova univerzita v Brně podala následující projekty:

Strategický ESF Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně 

Strategický ERDF Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně   Ph.D. ESF  Podpora multidisciplinarity výzkumných programů mladých vědců

Ph.D. ERDF  Výzkumná infrastruktura pro mladé vědce

Ph.D. ESF  Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů - "Aplikované vědy o Zemi" a "Globální změna a řízené ekosystémy„ 

Ph.D. ERDF Infrastruktura pro rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů - "Aplikované vědy o Zemi" a "Globální změna a řízené ekosystémy„ 

Ph.D. ESF  Vytvoření doktorského studijního programu "Business and Development Studies„

16. 11.  2016

Obrovský úspěch MENDELU

ŘO OP VVV zveřejnil  Zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_15_003 (Podpora excelentních výzkumných týmů) v prioritní ose 1 OP VVV.

Navrhovaný projekt prof. Jankovského (LDF) - Výzkumné centrum pro studium patogenů z rodu Phytophthora ) CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000453) bude podpořen

Gratulujeme celému projektovému týmu.

29. 9. 2016

Fáze kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí na projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002365 Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně a projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366 Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně byla v pořádku ukončena.
Žádosti o podporu budou dále postoupeny do fáze věcného hodnocení.

V rámci výzvy 02_16_015 ESF výzva pro vysoké školy bylo přijato celkem 42 žádostí o podporu v celkovém objemu požadovaných finančních prostředků ve výši  4 575 491 004,95 Kč. Alokace na tuto výzvu činí 3 mld. Kč

V rámci výzvy 02_16_016 ERDF výzva pro vysoké školy bylo přijato celkem 115 žádostí o podporu v celkovém objemu požadovaných finančních prostředků ve výši  13 747 208 067,86 Kč. Alokace na tuto výzvu činí 10 mld. Kč.