V rámci projektu „Mobility 2 MENDELU“ bylo zahájeno již 17 výzkumných pobytů v zahraničí

24. 8. 2021 -

V současné době se podařilo zahájit již 17 z 28 plánovaných výzkumných mobilit v zahraničí. Mezi navštívené destinace patří například Rakousko, Německo, Španělsko, Belgie, Maďarsko, Finsko či USA. Někteří výzkumní pracovníci svůj zahraniční pobyt již dokončili a v současné době plní šestiměsíční návratovou fázi, během které mají za cíl přenést získané dovednosti ze zahraničí na své domovské pracoviště.

Výzkumní pracovníci se během tří až šestiměsíčních pobytů věnují široké škále výzkumných témat. Od června 2021 je v Německu výzkumnice z Ústavu chemie a biochemie AF, která se zabývá bioprodukcí rekombinantních proteinů a heterologních diaminů u jednobuněčných mikrořas. Do Rakouska odcestoval výzkumný pracovník Ústavu informatiky PEF, který se na Technické univerzitě Graz věnuje oblasti uživatelských rozhraní a zejména pak konverzačních rozhraní jako jsou digitální asistenti a chatboti. V srpnu 2021 zahájil mobilitu ve Finsku výzkumný pracovník z Ústavu nauky o dřevě a dřevařských technologií LDF, který na Aaltově univerzitě řeší povrchovou karbonizaci dřeva za účelem eliminace vlhkostního namáhání a ochrany vůči biodegradačním vlivům.

Současně univerzita přivítala již 3 odborníky ze zahraničí, konkrétně ze Španělska, Slovenska a Jihoafrické republiky. Všichni tři výzkumníci svoji mobilitu již úspěšně dokončili. Další ze zahraničních odborníků svoji mobilitu zahájí již v říjnu 2021, výzkumná pracovnice z Polska se zapojí do Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin AF.