Hlavní zajišťovaná agenda referátu VaV 

 

 • Organizačně-technické a administrativní zabezpečení komise rektora pro tvůrčí činnost a mezinárodního evaluačního panelu
 • Přípravu analytických, syntetických a metodických materiálů z oblasti tvůrčí činnosti v oblasti projektové, vědy a výzkumu a transferu technologií
 • Monitoring výzkumné, vývojové, inovační a umělecké činnosti na univerzitě
 • Zpracování zprávy o vědecko-výzkumné a umělecké činnosti univerzity; monitoring projektů specifického výzkumu a činnosti IGA; administraci zpráv o využití účelové podpory
 • Administraci nominací zástupců univerzity do hodnoticích panelů poskytovatelů finanční podpory včetně RVVI
 • Garanci a zveřejňování údajů o vědecko-akademických kvalifikacích na MŠMT
 • Metodickou podporu a administraci habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem
 • Organizačně-technické zabezpečení promocí absolventů doktorského studia a předávání dekretů nově jmenovaným docentům
 • Agendu Grantové agentury Gregora Johana Mendela Mendelovy univerzity v Brně (GAGJM)
 • Metodickou podporu navrhovatelům a řešitelům projektů českých i zahraničních dotačních titulů, zejména ve fázi přípravy projektových žádostí u vědecko-výzkumných projektů (např. NAZV, TA ČR, GA ČR, NAKI, Inter-Excellence, Interreg, Visegrad Fund)
 • Komunikaci s poskytovateli dotací (např. TA ČR, GA ČR, ministerstva školství, vnitra zemědělství, kultury, průmyslu, zdravotnictví)
 • Organizačně-technické zabezpečení udělování čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa.