18.10.2019

Mendelova univerzita v Brně získala další strategický projekt OP VVV.

Mendelova univerzita v Brně pod vedením prorektora Adama získala projekt podpořený z výzvy č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II v prioritní ose 2 OP

Projekt Rozvoj kapacit pro oblast výzkumu a vývoje na Mendelově univerzitě v Brně II obsahuje několik klíčových aktivit:

· Strategické nastavení a rozvoj lidských zdrojů

· Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení v oblasti tvůrčí činnosti

· Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce

· Strategické nastavení a rozvoj otevřeného přístupu k vědeckým informacím

· Strategické nastavení a rozvoj popularizace tvůrčí činnosti

Věcně navazuje na již řešený projekt OP VVV Rozvoj kapacit pro oblast výzkumu a vývoje na Mendelově univerzitě v Brně.

Prostřednictvím uvedených projektových aktivit se chce MENDELU především zaměřit na rozvoj hodnocení tvůrčí činnosti a implementaci řízení lidských zdrojů ve VaV do univerzitní struktury dle pravidel získaného ocenění HR Award, které univerzita obdržela 14.11.2018.

Projekt bude realizován od 1.1.2020 po dobu 36 měsíců.

 

7. 6. 2019

Mendelova univerzita v Brně požádala o dalších 70 mil. Kč z OP VVV

Projekt Rozvoj kapacit pro oblast výzkumu a vývoje na Mendelově univerzitě v Brně II obsahuje několik klíčových aktivit:

 • Strategické nastavení a rozvoj lidských zdrojů
 • Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení v oblasti tvůrčí činnosti
 • Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce
 • Strategické nastavení a rozvoj otevřeného přístupu k vědeckým informacím
 • Strategické nastavení a rozvoj popularizace tvůrčí činnosti

 

Prostřednictvím uvedených projektových aktivit se chce MENDELU především zaměřit na rozvoj hodnocení tvůrčí činnosti, zavedení motivačních systémů rozdělování institucionálních prostředků v tvůrčí oblasti a implementaci řízení lidských zdrojů ve VaV do univerzitní struktury dle pravidel získaného ocenění HR Award, které univerzita obdržela 14.11.2018. 

 

Během letních měsíců by měli být známé výsledky kontroly přijatelnosti a formální kontroly.

Následně by měl jít projekt k věcnému hodnocení a výsledky, zda je financován a v jaké výši budou známy na přelomu října a listopadu.

V případě, že bude projekt úspěšný, tak bude realizován od 1.1.2020 po dobu následujících 36 měsíců.

 

22. 4. 2019

Díky realizaci projektu OP VVV Rozvoj internacionalizace výzkumného prostředí Mendelovy univerzity v Brně, má nyní Mendelova univerzita v Brně možnost využívat portál https://professorpositions.com/, který zahrnuje výběrová řízení na vědecko – výzkumné pozice z celého světa.  Díky tomuto portálu může MENDELU také hledat své nové zaměstnance.

 

8. 4. 2019

KARIÉRNÍ DEN 2019 V ČÍSLECH

Letošní jubilejní pátý ročník Kariérního dne na MENDELU se uskutečnil 13. března 2019 od 9.00 do 15.00 v budově Q v kampusu MENDELU. Zúčastnilo se jej rekordních 50 vystavovatelů napříč oborovým spektrem, kteří nabízeli studentům a absolventům spolupráci v oblasti stáží, praxí, ale i stálé pracovní pozice. Vystavovatelé stejně jako loni kladně ohodnotili nejen organizaci celé akce, ale i zájem, motivaci, připravenost a angažovanost studentů. Celou akci zahájila svým úvodním slovem paní rektorka, při této příležitosti byli také oceněni ti vystavovatelé, kteří se účastnili historicky všech ročníků Kariérního dne. V rámci akce probíhal také Doprovodný program, který nabídnul přednášky z oblasti kariérového poradenství, v rámci poradenského hubu pak měli studenti možnost využit individuálního kariérového poradenství nebo koučovací zóny. Ve fotokoutku byla možnost zhotovit fotku s rekvizitami či využít služeb profesionální vizážistky a nechat si vyrobit profesionální fotografii na CV. Studenti se též mohli účastnit soutěže o dárkové poukazy, pokud navštívili alespoň 5 stánků vystavovatelů nebo se zúčastnili některé z akcí v rámci doprovodného programu.

Několik zajímavých čísel z letošního ročníku Kariérního dne:

 • 1400 – taková je odhadovaná návštěvnost ze strany studentů.
 • Z 348 odevzdaných dotazníků od studentů vyplývá, že:

 - 65 % účastnících se studentů studuje v bakalářských studijních programech (magisterští studenti 32 %, doktorandi 7 %);

  - nejvíce studentů přišlo z PEF (téměř 48 %), dále z AF (30 %) a z LDF (12 %);

 - nejvíce studentů (téměř 25 %) k účasti zlákala možnost osobního kontaktu se zaměstnavateli bez jejich konkrétní preference a také snaha mít přehled, co se děje na trhu práce;

- více jak polovina studentů hodnotí tuto akci jako velmi přínosnou, přičemž více jak 90 % z nich určitě využije získané kontakty ve prospěch své budoucí pracovní kariéry;

- budoucí spolupráci s vystavovateli v podobě stáže deklaruje 38 % studentů, praxi si domluvilo zhruba 30 % studentů a zaměstnání pak necelých 18 % z nich.

 • 1100 – tolik se rozdalo Katalogů vystavovatelů v rámci akce, dalších 500 kusů bylo distribuováno na jednotlivé součásti.
 • 376 studentů se zúčastnilo soutěže o dárkové poukazy v celkové hodnotě 12 000 Kč, které jsme rozdělili mezi 5 výherců.
 • 84 studentů navštívilo některou z přednášek v rámci Doprovodného programu.
 • Služeb individuálního kariérového poradenství využilo 25 studentů a individuální koučink vyzkoušelo 11 studentů.
 • 200 – tolik bylo ve fotokoutku pořízeno fotografií.
 • 40 studentů si nechalo zpracovat profesionální fotografie na CV.
 • 1,3 – takovou průměrnou známku jsme jako pořadatelé dostali od vystavovatelů za organizaci celé akce. Studenti pak akci zhodnotili průměrnou známkou 1,5.
 • 65 % vystavovatelů uvádí, že pro ně akce byla velmi přínosná, 34 % vystavovatelů odhaduje, že z Kariérního dne vzejde spolupráce ve formě stáže, 31 % úspěšně sjednali zaměstnání, 20 % pak praxe. Více informací ke Kariérnímu dni naleznete na http://kariera.mendelu.cz, kde jsou zveřejněny fotografie z akce i elektronická verze Katalogu vystavovatelů.

 

18. 2. 2019

Mendelova univerzita v Brně může v roce 2019 získat nejméně dalších 285 mil. korun z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Aktuálně se připravují komplementární projekty do vyhlášených výzev ESF výzva pro vysoké školy II a ERDF výzva pro vysoké školy II. Cílem výzvy ESF je primárně  podpora vysokých škol, které na základě specifického zaměření svých strategií chtějí dosáhnout zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit a zavádění praxí do studijních programů. Předběžná finanční alokace pro Mendelovu univerzitu v Brně je 35 mil. korun. Cíle výzvy ERDF je komplementárně realizovat investiční podporu projektu ESF výzvy pro vysoké školy II, a to konkrétně prostřednictvím investic do infrastruktury a investičně náročného vybavení. Předběžná finanční alokace pro Mendelovu univerzitu v Brně je 250 mil. korun. Předpokládá se zapojení univerzity i do dalších výzev OP VVV, které by měly být v průběhu roku 2019 vyhlášeny, a to: Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II a Zvyšování kvality interních grantových schémat VŠ.

 

28. 1. 2019

Cílem univerzitního vzdělávání je výchova odborníků pro budoucí praktické uplatnění na trhu práce. Mendelova univerzita podporuje uplatnitelnost a zaměstnanost absolventů mimo jiné prostřednictvím Kariérního dne.

Mendelova univerzita pod záštitou rektorátu a společně s jednotlivými součástmi pořádají letos již pátý ročník Kariérního dne. Tato prezentace více jak čtyřiceti českých i zahraničních vystavovatelů má za cíl nabídnout studentům a absolventům pracovní příležitosti, stáže a praxe na nejrůznějších pracovních pozicích napříč rozmanitými oborovými odvětvími. Především však dává studentům prostor pro přímý kontakt s klíčovými zaměstnavateli s cílem navázat konkrétní spolupráci v rámci jejich budoucího profesního uplatnění.

Stejně jako v minulých ročnících bude i letos pro účastníky z řad studentů a absolventů připraven bohatý doprovodný program ve formě workshopů a seminářů se zaměřením na získání a prohloubení dovedností v oblasti uplatnitelnosti na trhu práce, dále budou přítomni kariéroví kouči a odborníci, kteří zájemcům prostřednictvím individuálních konzultací poskytnou poradenství v kariérní a profesní oblasti, včetně konzultací CV a profilů na profesních sítích.

Kariérní den 2019 proběhne dne 13. 3. 2019 od 9.00 do 15.00 hodin v budově Q Mendelovy univerzity v Brně a je spolufinancován v rámci aktivit projektu OP VVV Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně (reg. č. (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002365).

 

Projekt OP VVV Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně si v rámci Klíčové aktivity 5 klade dva hlavní cíle – uzavření strategických partnerství se zahraničními institucemi a zapojení odborníků ze zahraničí do procesu internacionalizace MENDELU. První cíl byl v roce 2018 naplňován celkem 9 výjezdy do zemí EU, smyslem těchto cest je uzavření Memoranda o spolupráci pro příštích 5 (10) let. Jednalo se o univerzity a další organizace ve Francii, Belgii, Polsku, Itálii, Velké Británii, Švédsku, Portugalsku, Litvě a Španělsku.

Druhý cíl byl v minulém roce podpořen návštěvou celkem 37 zahraničních hostů, kteří se na MENDELU zapojili do pedagogického procesu a prohloubili stávající spolupráci. Nejvíce hostů přicestovalo z Polska a Spojených států amerických, dále pak z Německa, Rakouska, Slovenska a Lotyšska, další hosté byli jak z dalších evropských zemí, tak např. i z Indie, Ghany či Izraele.

V letošním roce bude snahou uzavřít se zahraničními partnery vyšší počet partnerských smluv a podpořit tak začínající nebo v mnohých případech již rozvinutou spolupráci.

 

MENDELU získala jako první česká univerzita HR Award

Mendelova univerzita v Brně získala jako první česká vysoká škola od Evropské komise prestižní ocenění HR Award v oblasti lidských zdrojů. Podle rektorky Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudové certifikát může nalákat na univerzitu ještě více zahraničních vědců a výzkumných pracovníků. Zvyšuje také celkovou prestiž vysoké školy.

 

HR Award uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují personální strategii vycházející z principů Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Jde o doporučení Evropské komise, které zavazuje výzkumné instituce vytvářet přátelské pracovní podmínky, profesní rozvoj a transparentní postupy přijímání vědců.

O HR Award aktuálně usiluje několik vysokých škol z České republiky, Mendelova univerzita v Brně jej ale získala jako první. „Certifikát znamená, že můžeme nabídnout prestižní a transparentní pracovní prostředí, které je otevřené pro domácí i zahraniční špičkové výzkumné pracovníky. Výhodou pro univerzitu, která HR Award má, je také fakt, že při získání některých prestižních grantů budeme mít náskok, protože HR Award je v některých grantových řízeních základní podmínkou," uvedla Nerudová.

Mendelova univerzita v Brně je jednou z nejstarších vysokých škol v České republice. Založena byla v roce 1919 jako Vysoká škola zemědělská v Brně. Aktuálně má pět fakult a jeden vysokoškolský ústav. Na univerzitě studuje téměř 9000 studentů.

 

 


 


<< <  Říjen 2019  > >>
PoÚtStČtSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031